Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 32/2021 od 10.09.2021.)


 • Odluka o izmeni Odluke o ukidanju ustanove "Sportski centar Prokuplje"
 • Odluka o deobi nepokretnosti
 • Odluka o osnivanju Saveta za mlade Grada Prokuplja
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju likvidacionog upravnika ustanove "Sportski centar Prokuplje" - u likvidaciji
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti ostvarene u 2020. godini JKP "HAMMEUM" Prokuplje
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JP za urbanizam i uređenje grada Prokuplja za period od 01.01.2021.-30.06.2021.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program izmene programa korišćenja subvencija u 2021. godini u skladu sa Odlukom o izmeni Odluke o budžetu grada Prokuplja za 2021. godinu (rebalans 2) Biznis inkubator centra DOO Prokuplje - u likvidaciji
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Istorijskog arhiva "Toplice" Prokuplje za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Narodne biblioteke "Rade Drainac" Prokuplje za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kulturno-obrazovnog centra "Toplica" Prokuplje za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Toplice Prokuplje za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture "Radivoj Uvalić - Bata" za 2022. godinu
 • Rešenje o imenovanju direktora KOC "Toplica" Prokuplje
 • Rešenje o imenovanju direktora Narodnog muzeja Toplice Prokuplje
 • Rešenje o razrešenju vd. direktora Apoteke Prokuplje
 • Rešenje o imenovanju vd. direktora Apoteke Prokuplje
 • Rešenje o prestanku mandata vd. direktora JP Direkcije za izgradnju, urbanizam i stambene poslove opštine Prokuplje
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Vuk Karadžić" Žitni Potok

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex