Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 22 od 23.08.2019.)


 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta za period 01.01.2019-30.06.2019. godine
 • Odluka o pristupanju pribavljanja nepokretnosti neposrednom pogodbom u javnu svojinu Grada Prokuplja
 • Odluka o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za realizaciju projekata poveravanja obavljanja komunalne delatnosti gradsko-prigradsko prevoza putnika na teritoriji Grada Prokuplja
 • Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije za prenos prava javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu Grada Prokuplja
 • Rešenje o imenovanju stručnog tima za realizaciju projekata poveravanja obavljanja komunalne delatnosti gradsko - prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Prokuplja
 • Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Turističko sportske organizacije Prokuplje
 • Odluka o osnivanju Turističke organizacije Grada Prokuplja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Nacrt Plana podele Turističko sportske organizacije Prokuplje
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture "Radivoj Uvalić -Bata" Prokuplje za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kulturno obrazovnog centra "Toplica" Prokuplje za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Istorijskog arhiva "Toplica" Prokuplje za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Narodne biblioteke "Rade Drainac" Prokuplje za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Toplice Prokuplje za 2020. godinu
 • Rešenje o usvajanju Šestomesečnog izveštaja o radu Lokalnog saveta za populacionu i demografsku politiku za period od 01.01.2019.-30.06.2019. godinu
 • Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Prokuplja za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u JKP "HAMMEUM" Prokuplje

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex