Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 10/2021 od 02.04.2021.)


 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Prokuplja
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Prokuplja
 • Odluka o izmeni Odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Prokuplja
 • Odluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti u korist Grada Prokuplja za izgradnju fekalne kanalizacije, crpne stanice i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i pratećih pomoćnih objekata
 • Javni oglas o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu Grada Prokuplja, javnim nadmetanjem
 • Odluka o obrazovanju Lokalnog saveta za populacionu i demografsku politiku za teritoriju Grada Prokuplja
 • Rešenje o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za 2020. godinu Centra za socijalni rad "Toplica" Prokuplje
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o realizaciji Programa rada i plana promotivnih aktivnosti sa Finansijskim planom Turističke organizacije Grada Prokuplja za 2020. godinu
 • Rešenje o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu i poslovanju i Izveštaj o finansijskom poslovanju Doma kulture "Radivoj Uvalić - Bata" Prokuplje za 2020. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu i Izveštaja o finansijskom poslovanju Narodnog muzeja Toplice Prokuplje za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan subvencija za 2021. godinu Biznis inkubator centra d.o.o. Prokuplje
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora JKP "HAMMEUM" Prokuplje
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora osnovne škole "Milić Rakić-Mirko" Prokuplje

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex