Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Požarevca

(broj 15 od 28.12.2017.)


 • KADROVSKI PLAN GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA, GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA GRADA POŽAREVCA I SLUŽBE ZA INTERNU REVIZIJU GRADA POŽAREVCA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 15/2017)
 • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 15/2017)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA POŽAREVCA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 15/2017)
 • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 18/2013, 13/2014, 17/2016, 10/2017, 12/2017 i 15/2017)
 • ODLUKA O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 15/2017)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 15/2017)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ZGRADA I SPOLJNOG IZGLEDA ZGRADA, USLOVIMA, NAČINU I KRITERIJUMIMA SUFINANSIRANJA OBNOVE FASADA STAMBENIH I STAMBENO-POSLOVNIH ZGRADA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 12/2017 i 15/2017)
 • ODLUKA O RASPOREĐIVANJU PRIHODA GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC U 2018. GODINI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 15/2017)
 • ODLUKA O USLOVIMA I VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ULICA, OPŠTINSKIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 15/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MINIMALNOG IZNOSA NA IME TROŠKOVA INVESTICIONOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADE I NAKNADE ZA RAD PRINUDNOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 15/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU I GRADSKOJ OPŠTINI KOSTOLAC U 2018. GODINI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 15/2017)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA POŽAREVCA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 15/2017)
 • PROGRAM MERA ZA UNAPREĐENJE USLOVA ŽIVOTA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA U 2018. GODINI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 15/2017)
 • PROGRAM OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA POŽAREVCA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 15/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI USLUGA U JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "KOMUNALNE SLUŽBE" POŽAREVAC ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 15/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI USLUGA U JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "PARKING SERVIS" POŽAREVAC ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 15/2017)
 • STATUT GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 17/2016 - prečišćen tekst i 15/2017)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex