Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 8 od 05.04.2019.)


  • Odluka o izmenama i dopunama Statuta grada Pančeva
  • Odluka o izmeni odluke o zaduživanju grada Pančeva za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda
  • Odluka o uređenju saobraćaja na teritoriji grada Pančeva
  • Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Pančeva
  • Odluka o usvajanju Koncesionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti domaćeg linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Pančeva i izgradnju nove autobuske stanice
  • Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta - katastarske parcele broj 9416/25 K.O. Pančevo, neposrednom pogodbom, bez naknade, društvu "ZF Serbia d.o.o. Pančevo" i prihvatanju teksta nacrta Ugovora o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta - katastarske parcele broj 9416/25 K.O. Pančevo
  • Elaborat o opravdanosti otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta katastarske parcele broj:9416/25 K.O. Pančevo, neposrednom pogodbom, bez naknade, društvu ZF Serbia d.o.o. Pančevo


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex