Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 7 od 28.03.2018.)


  • ODLUKA O OSNIVANJU ISTORIJSKOG ARHIVA U PANČEVU ("Sl. list grada Pančeva", br. 6/2017 - prečišćen tekst i 7/2018)
  • ODLUKA O POSTAVLJANJU MANJIH MONTAŽNIH, POKRETNIH I DRUGIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE ("Sl. list grada Pančeva", br. 4/2018 i 7/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MINIMALNE NAKNADE ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZGRADA I NAKNADE ZA RAD PRINUDNOG UPRAVNIKA U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 7/2018)
  • PLAN ZA POSTAVLJANJE POKRETNIH OBJEKATA I UREĐAJA I BANKOMATA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE ("Sl. list grada Pančeva", br. 7/2018)
  • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH MONTAŽNIH OBJEKATA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE ("Sl. list grada Pančeva", br. 7/2018 i 8/2018 - ispr.)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex