Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 49 od 21.08.2020.)


  • Odluka o izvršnim organima grada Pančeva
  • Zaključak o prihvatanju Predloga sporazuma o isplati otpremnina, zarada i drugih primanja
  • Odluka o davanju saglasnosti na konačan nacrt ugovora o javno-privatnom partnerstvu bez elemenata koncesije za finansiranje, izgradnju i održavanje lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada Pančeva sa javnim plaćanjem, broj xi-13-404-245/2019
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata "Mladost" Pančevo
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata "Mladost" Pančevo, broj 712/1 od 18.08.2020. godine, o predlogu koraka za očuvanje funkcionisanja JKP "Mladost" Pančevo
  • Odluka Broj: 712/1
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Javno komunalnog preduzeća za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata "Mladost" Pančevo od 4.08.2020. godine
  • Rešenje o postavljenju pomoćnika Gradonačelnika grada Pančeva za ekonomski razvoj - gradski menadžer


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex