Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 41 od 30.12.2019.)


 • Odluka o izmenama Odluke o Gradskim administrativnim taksama
 • Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
 • Odluka o davanju saglasnosti na Nacrt Aneksa br. 1. javnog ugovora za dodelu koncesije za javnu uslugu poveravanja obavljanja delatnosti domaćeg linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Pančeva i izgradnje nove autobuske stanice broj XI - 13-404-147/2019 od 27.11.2019. godine
 • Aneks br. 1. Javnog ugovora za dodelu koncesije za javnu uslugu poveravanja obavljanja delatnosti domaćeg linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Pančeva i izgradnje nove autobuske stanice broj: XI-13-404-147/2019 od 27.11.2019. godine
 • Odluka o prenosu prava javne svojine AP Vojvodine u javnu svojinu grada Pančeva, bez naknade, na kat. parcelama br. 2812/1, 2812/2, 2813/1, 2813/2, 2813/3, 2813/4 i 2813/5, sve K.O. Pančevo
 • Odluka o izmeni Odluke o davanju na korišćenje zemljišta za privremeno postavljanje montažnih garaža
 • Odluka o ekonomski najnižoj ceni po kojoj se taksi prevoz putnika mora obavljati na teritoriji grada Pančeva
 • Odluka o usvajanju Predloga teksta ugovora o regulisanju međusobnih odnosa za pružanje usluga za obavljanje delatnosti iz oblasti urbanizma i drugih poslova za 2020. godinu
 • Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa za pružanje usluga za obavljanje delatnosti iz oblasti urbanizma i drugih poslova za 2020. godinu
 • Odluka o usvajanju Predloga teksta ugovora o regulisanju međusobnih odnosa za pružanje usluga na poslovima održavanja, izgradnje i davanja u zakup stanova u svojini grada Pančeva za 2020. godinu
 • Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa za pružanje usluga na poslovima održavanja, izgradnje i davanja u zakup stanova u svojini grada Pančeva za 2020. godinu
 • Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti, "stara zgrada škole", na k.p. br. 5631 K.O. Pančevo, LN br. 16573, u Pančevu, u javnoj svojini grada Pančeva sa pravom korišćenja OŠ "Branko Radičević" iz Pančeva na PU "Dečja radost" Pančevo
 • Odluka o otpisu zastarelih nenaplativih potraživanja po Predlogu Radne grupe formirane na osnovu Naloga za postupanje na otklanjanju nepravilnosti kod potraživanja od kupaca broj I-01-404-115/2019 od 25.06.2019. godine i izmene istog Naloga od 31.10.2019. godine
 • Odluka o izmenama Odluke o poslovnom, magacinskom prostoru i garažama grada Pančeva
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o postavljanju manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene
 • Kadrovski plan Gradske uprave, Gradske službe za budžetsku inspekciju, Službe interne revizije grada Pančeva, Gradskog pravobranilaštva i Stručne službe lokalnog Ombudsmana grada Pančeva za 2020. godinu
 • Program otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji grada Pančeva za 2020. godinu
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika Gradskog pravobranioca
 • Rešenje o utvrđivanju cene usluga "Službenog lista grada Pančeva" za 2020. godinu
 • Cenovnik "Službenog lista grada Pančeva" za 2020. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Komisije za planove
 • Rešenje o imenovanju Komisije za planove
 • Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika "Autotransport - Pančevo" sa PO Pančevo
 • Nacrt Ugovora o statusnoj promeni
 • Odluka o smanjenju osnovnog kapitala (nacrt)
 • Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika "Autotransport - Pančevo" Pančevo sa zakonom o Javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/16) (nacrt)
 • Izmena Statuta Javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika "Autotransport - Pančevo" sa PO Pančevo (nacrt)
 • Saglasnost da se ne sačinjavaju vanredni finansijski izveštaji
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Urbanizam" Pančevo broj: 01-1057/2019-3 od 23.12.2019. godine o visini cena usluga Javnog preduzeća "Urbanizam" Pančevo prema gradu Pančevo za 2020. godinu
 • Odluka Broj: 01-1057/2019-3
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora javnog preduzeća "Urbanizam" Pančevo broj 01-1057/2019-2 od 23.12.2019. godine o načinu određivanja cena izrade prostornih planova urbanističkih planova i urbanističko-tehničkih dokumenata
 • Odluka o načinu određivanja cena izrade Prostornih planova, urbanističkih planova i urbanističko-tehničkih dokumenata
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Higijena" Pančevo broj 4460-62-3 od 13.11.2019. godine o promeni cena za vršenje komunalnih usluga sakupljanja i odvoženja smeća i odlaganja i uklanjanja otpada i drugog smeća
 • Odluka o promeni cena za vršenje komunalnih usluga sakupljanja i odvoženja smeća i odlaganja i uklanjanja otpada i drugog smeća
 • Odluka o dodeli nagrade grada Pančeva "Policajac meseca"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Pančevo od 16.12.2019. godine
 • Rešenje o davanju Saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika "Autotransport - Pančevo" sa PO Pančevo od 16.12.2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog komunalnog preduzeća "Grejanje" Pančevo od 16.12.2019. godine
 • Rešenje o obrazovanju Tima za pripremu nacrta teksta Lokalnog akcionog plana za mlade za period od 2020. do 2022. godine
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za vrednovanje projekata romskih organizacija civilnog društva
 • Izmene Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje grada Pančeva za 2019. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex