Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 34 od 29.12.2018.)


  • ODLUKA O DAVANJU NA KORIŠĆENJE ZEMLJIŠTA ZA PRIVREMENO POSTAVLJANJE MONTAŽNIH GARAŽA ("Sl. list grada Pančeva", br. 19/2017, 1/2018, 4/2018 i 34/2018)
  • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 24/2014, 4/2016, 9/2017, 24/2017, 29/2018 i 34/2018)
  • ODLUKA O GRADSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Pančeva", br. 16/2008, 26/2009, 25/2010, 38/2012, 24/2013, 29/2014, 14/2015, 38/2015, 38/2016, 33/2017 i 34/2018)
  • ODLUKA O MREŽI JAVNIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA, ODNOSNO JAVNIH USTANOVA KOJE OBAVLJAJU DELATNOST PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 34/2018)
  • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA ("Sl. list grada Pančeva", br. 34/2018)
  • ODLUKA O POSLOVNOM, MAGACINSKOM PROSTORU I GARAŽAMA GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 21/2017, 29/2017, 18/2018 - ispr., 1/2018 i 34/2018)
  • ODLUKA O POSTAVLJANJU MANJIH MONTAŽNIH, POKRETNIH I DRUGIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE ("Sl. list grada Pančeva", br. 4/2018, 7/2018, 14/2018 - ispr., 18/2018 i 34/2018)
  • ODLUKA O SUBVENCIONISANJU TROŠKOVA KOMUNALNIH USLUGA SOCIJALNO NAJUGROŽENIJIM GRAĐANIMA GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 34/2018)
  • ODLUKA O TROŠKOVIMA NADLEŽNOG ORGANA U VEZI URBANISTIČKOG PLANIRANJA I SPROVOĐENJA POSTUPKA OBJEDINJENE PROCEDURE ("Sl. list grada Pančeva", br. 14/2015 i 34/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Pančeva", br. 19/2017, 1/2018, 18/2018, 29/2018 i 34/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex