Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 16 od 12.07.2019.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kačarevo
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za Magistralni vodovod Kačarevo - Banatsko Novo Selo
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Bloka 014 u naseljenom mestu Pančevo
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije Celina 2 - Strelište sa Hipodromom i Vojlovica sa Topolom u naseljenom mestu Pančevo
 • Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Komisije za planove
 • Odluka o izmeni Odluke o zaduživanju grada Pančeva za finansiranje Kapitalnih investicionih rashoda
 • Odluka o pokretanju inicijative za sprovođenje Statusne promene podela uz pripajanje javnih komunalnih preduzeća na teritoriji grada Pančeva
 • Odluka o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju cena toplotne energije za krajnje kupce broj II-04-06-16/2015-15 od 15. oktobra 2015. godine
 • Odluka o poveravanju poslova održavanja objekata u javnoj svojini grada Pančeva
 • Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti, posebni deo zgrade broj 1, na K. P. br. 713 K.O. Jabuka, LN br. 70 u javnoj svojini grada Pančeva na mesnu zajednicu Jabuka u Jabuci
 • Odluka o pokretanju postupka za Otuđenje poslovnog prostora u Javnoj svojini grada Pančeva
 • Odluka kojom se određuje procenat Javnog kapitala u vlasništvu grada Pančeva u Privrednom društvu JAT-tehnika D.O.O. za održavanje i opravku vazduhoplova Beograd koje se privatizuje u postupku privatizacije JAT-tehnika D.O.O. za održavanje i opravku vazduhoplova Beograd
 • Izmenu i dopunu Plana za postavljanje pokretnih objekata i uređaja i bankomata na površinama javne namene
 • Odluka o izmenama Odluke o dodeli bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima - privrednim subjektima sa teritorije grada Pančeva za nabavku mašina i opreme
 • Odluka o izmenama Odluke o subvencionisanju troškova komunalnih usluga socijalno najugroženijim građanima grada Pančeva
 • Odluka o izmeni Statuta grada Pančeva
 • Odluka o izmenama Odluke o prazniku grada Pančeva
 • Odluka o taksi prevozu putnika na teritoriji grada Pančeva
 • Odluka o lokalnom Ombudsmanu grada Pančeva


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex