Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 11 od 20.05.2019.)


  • Odluka kojom se određuje procenat Javnog kapitala u vlasništvu Grada Pančeva u privrednom društvu Tehnohemija AD Beograd koje se privatizuje u postupku privatizacije Tehnohemija AD Beograd
  • Rešenje o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta katastarske parcele broj 9416/25 K.O. Pančevo, neposrednom pogodbom, bez naknade i zaključenju Ugovora sa društvom ZF SERBIA D.O.O. Pančevo
  • Rešenje o imenovanju Komisije za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo" Pančevo od 10.04.2019. godine
  • Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj
  • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije bloka 014 u naseljenom mestu Pančevo na životnu sredinu
  • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana generalne regulacije Celina 2 Strelište sa Hipodromom i Vojlovica sa Topolom u naseljenom mestu Pančevo na životnu sredinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex