Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 1 od 12.01.2018.)


  • ODLUKA O DAVANJU NA KORIŠĆENJE ZEMLJIŠTA ZA PRIVREMENO POSTAVLJANJE MONTAŽNIH GARAŽA ("Sl. list grada Pančeva", br. 19/2017 i 1/2018)
  • ODLUKA O POSLOVNOM, MAGACINSKOM PROSTORU I GARAŽAMA GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 21/2017, 29/2017 i 1/2018)
  • ODLUKA O POSTAVLJANJU MANJIH MONTAŽNIH, POKRETNIH I DRUGIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE ("Sl. list grada Pančeva", br. 29/2014, 28/2015, 30/2016, 38/2016, 9/2017, 13/2017, 24/2017 i 1/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Pančeva", br. 19/2017 i 1/2018)
  • PROGRAM OTUĐENJA I DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 1/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM" PANČEVO BROJ: 01-2756/2017-1/3 OD 20.12.2017. GODINE O VISINI CENA USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM" PANČEVO ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2018. GODINE ("Sl. list grada Pančeva", br. 1/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex