Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 8/2021 od 09.03.2021.)


 • Pravilnik o uslovima i načinu na koji Grad Novi Sad može primati donacije
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o postupku i načinu rešavanja zahteva za mirno rešavanje sporova za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja, pada u šaht, rupu i okliznuća na snegu i ledu na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o utvrđivanju vrednosti boda za poslovne prostore u javnoj svojini Grada Novog Sada za mesec mart 2021. godine
 • Program investicionih aktivnosti Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" sa domom učenika Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o izboru programa koji podstiče rad dobrovoljnih vatrogasnih društava i saveza na teritoriji grada Novog Sada u 2021. godini i koji će se finansirati iz budžeta Grada Novog Sada
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture" za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog Odluke o uspostavljanju zaloge na pokretnim stvarima Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora "Stan" Novi Sad
 • Rešenje o izmenama rešenja o utvrđivanju broja učenika i studenata koji ostvaruju pravo na pomoć u školovanju i nominalni iznos pomoći za 2021. godinu
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada neposrednom pogodbom putem razmene nepokretnosti sa investitorima "CERP GRADNJA" DOO NOVI SAD i "PANLINE" DOO GIBARAC
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Komisije za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada neposrednom pogodobom putem razmene nepokretnosti sa investitorima "CERP GRADNJA" DOO NOVI SAD i "PANLINE" DOO GIBARAC
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za opšte poslove (Branimir Radovanović)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za izbor korisnika pomoći u vidu građevinskog materijala, namenjene za poboljšanje uslova stanovanja porodičnih domaćinstava izbeglica, koje su bile korisnici programa kupovine seoskih kuća sa okućnicom, iz sredstava budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine, a nisu dobile dodatnu pomoć namenjenu za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće
 • Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju Komisije za stručnu procenu programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite koji su od interesa za Grad Novi Sad
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za stručni pregled podnetih predloga programa od javnog interesa kojima se realizuje Projekat "Novi Sad - grad mladih, Srbija - zemlja mladih"
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje programa i projekata iz oblasti zaštite životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu
 • Rešenje o postavljenju šefa Službe za internu reviziju Grada Novog Sada (Danka Grubešić)
 • Rešenje o postavljenju zamenika šefa Službe za internu reviziju Grada Novog Sada (Natalija Radanović)
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o određivanju opštih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u Ulici Branka Bajića br. 9 u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u Ulici Slobodana Bajića u Sremskoj Kamenici
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne opreme u raskrsnici ulice Arse Teodorovića i Masarikove ulice u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju stubića u raskrsnici Kosovske ulice i Ulice Đorđa Jovanovića u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju zaštitnih stubića na Trgu galerija u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju zaštitnih stubića u Ulici Milice Stojadinović srpkinje br. 4 u Novom Sadu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex