Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 61 od 14.12.2017.)


  • KADROVSKI PLAN GRADSKIH UPRAVA, POSEBNIH ORGANIZACIJA I SLUŽBI GRADA NOVOG SADA ZA 2017. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 81/2016 i 61/2017)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2017. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 80/2016, 31/2017 i 61/2017)
  • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2010, 5/2010 - ispr., 19/2010 - ispr., 50/2010, 44/2011, 38/2012, 7/2013 - ispr., 28/2014, 11/2015, 74/2016, 21/2017 i 61/2017)
  • ODLUKA O NAČINU KUPOVINE STANOVA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA KAO VID STAMBENE PODRŠKE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 61/2017)
  • ODLUKA O OBEZBEĐIVANJU SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJA DELATNOSTI PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA U BUDŽETU GRADA NOVOG SADA U 2018. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 61/2017)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU ORGANA GRADA NOVOG SADA NADLEŽNOG ZA UTVRĐIVANJE PODRUČJA OSNOVNIH ŠKOLA ZA UPIS DECE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 61/2017)
  • PLAN GENERALNE REGULACIJE NOVOG GRADSKOG CENTRA SA OKRUŽENJEM U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 39/2011, 14/2014, 8/2016, 82/2016, 50/2017, 55/2017 i 61/2017)
  • PROGRAM ZA OBEZBEĐIVANJE USLOVA ZA NESMETANO ODVIJANJE JAVNOG PREVOZA PUTNIKA JAVNOG GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA "NOVI SAD", NOVI SAD ZA 2017. GODINU - TEKUĆE SUBVENCIJE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 81/2016, 32/2017 i 61/2017)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex