Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 59 od 13.12.2019.)


 • Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2020. godinu
 • Odluka o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2020. godini
 • Odluka o Programu održavanja objekata putne privrede za 2020. godinu
 • Odluka o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2020. godinu
 • Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad za 2020. godinu
 • Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2020. godinu
 • Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Novi Sad za 2020. godinu
 • Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Tržnica" Novi Sad za 2020. godinu
 • Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća "Lisje" Novi Sad za 2020. godinu
 • Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća "Zoohigijena i Veterina Novi Sad" Novi Sad za 2020. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad za 2019. i 2020. godinu
 • Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Novi Sad za 2020. godinu
 • Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Put" Novi Sad za 2020. godinu
 • Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora "Stan" Novi Sad za 2020. godinu
 • Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2020. godinu
 • Odluka o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2020. godini
 • Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Gradsko zelenilo" Novi Sad: "Ozelenjavanje gradova - razvoj i promocija energetske efikasnosti i održive urbane životne sredine u gradovima prekogranične regije"
 • Program za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2020. godinu - tekuće subvencije
 • Odluka o obrazovanju robnih rezervi Grada Novog Sada
 • Odluka o izmeni Odluke o načinu, postupku i kriterijumima za uspostavljanje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Grada Novog Sada
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Novog Sada
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o uređenju Grada Novog Sada
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o održavanju čistoće
 • Odluka o izmeni Odluke o uslovima i načinu organizovanja poslova u vršenju komunalnih delatnosti isporuke vode i uklanjanja voda
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o obavljanju komunalne delatnosti održavanje javnih zelenih površina
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o uređivanju i održavanju pijaca
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanje grobljima i pogrebne usluge
 • Odluka o izmenama Odluke o upravljanju kejom u Gradu Novom Sadu
 • Odluka o izmenama Odluke o držanju domaćih životinja
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene
 • Odluka o izmeni Odluke o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom iz Toplifikacionog sistema Grada Novog Sada
 • Odluka o Lokalnom ombudsmanu
 • Odluka o proglašenju Spomenika prirode "Hrast lužnjak na Petrovaradinskoj tvrđavi" zaštićenim područjem
 • Odluka o proglašenju Spomenika prirode "Stablo ginka kod hotela "Park" u Novom Sadu" zaštićenim područjem
 • Odluka o proglašenju Spomenika prirode "Stablo koprivića u Ulici Miroslava Antića u Novom Sadu" zaštićenim područjem
 • Odluka o proglašenju Spomenika prirode "Stablo tise u Ulici Miroslava Antića u Novom Sadu" zaštićenim područjem
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije Malog Limana u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Maksima Gorkog broj 49)
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu zapadno od Subotičkog bulevara i severno od Bulevara vojvode Stepe u Novom Sadu (lokalitet atletskog stadiona i dr.)
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela bloka muzeja i Riblje pijace u Novom Sadu
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu zapadno od Subotičkog bulevara i severno od Bulevara vojvode Stepe u Novom Sadu (zbog promene širine koridora dalekovoda 110kV)
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije stanovanja "Avijatičarsko naselje" u Novom Sadu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program investicionih ulaganja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2020. godinu, koji se ne finansira iz budžeta Grada Novog Sada
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Novosadska toplana" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Tržnica" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Lisje" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Informatika" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Zoohigijena i Veterina Novi Sad" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Put" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora "Stan" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinske radne grupe za upravljanje komunalnim otpadom za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća "Novosadska toplana" Novi Sad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada "Novosadskog pozorišta - Újvidéki Szinház", Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Mladost", Futog za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Kisač", Kisač za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra "Rumenka", Rumenka za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za izradu tapiserija "Atelje 61", Petrovaradin za 2020. godinu
 • Rešenje o razrešenju zamenice članice i imenovanju zamenika članice Gradske izborne komisije
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Novosadska toplana" Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Novosadska toplana" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju tri člana Upravnog odbora Agencije za energetiku Grada Novog Sada
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole "Mileva Marić - Ajnštajn", Novi Sad


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex