Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 41/2020 od 01.10.2020.)


  • Rešenje o utvrđivanju vrednosti boda za poslovne prostore u javnoj svojini Grada Novog Sada za mesec oktobar, novembar i decembar 2020. godine
  • Rešenje o izmenama Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad za 2020. godinu
  • Rešenje o produženju dužnosti v.d. šefa Službe za zajedničke poslove (Vojislav Joksović)
  • Rešenje o razrešenju dužnost v.d. načelnika Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu (Vera Grkavac)
  • Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za podršku razvoja ženskog inovacionog preduzetništva na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu
  • Ispravka rešenja o odobravanju sredstava za realizaciju posebnih programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji Grada Novog Sada u 2020. godini


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex