Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 41 od 05.09.2019.)


 • Pravilnik o korišćenju, održavanju i upravljanju službenim zgradama i poslovnim prostorijama u javnoj svojini Grada Novog Sada koje koriste organi i organizacije Grada Novog Sada
 • Rešenje o izmenama Programa investicionih aktivnosti Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa delatnosti zoohigijene i poslova koji se obavljaju u okviru karantina za 2019. godinu
 • Rešenje o izmenama Programa investicionih aktivnosti Gerontološkog centra "Novi Sad" koje se finansiraju iz sredstava budžeta Grada Novog Sada za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog odluke o visini naknade za izdavanje energetske saglasnosti, broj: 01-8877/1
 • Rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za sagledavanje stanja i predlaganje mera i aktivnosti za poboljšanje uslova u biciklističkom saobraćaju na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika direktora Direkcije za robne rezerve (Goran Marinković)
 • Odluka o izmeni Odluke o odobravanju subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji Grada Novog Sada u 2019. godini
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj vrste kuća, apartman, soba i seosko turističko domaćinstvo na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i sekretara Komisije za procenu tržišne vrednosti građevinskog zemljišta u postupku konverzije prava korišćenja u pravo svojine
 • Rešenje o izmeni dela trase linije javnog gradskog prevoza putnika broj 2, Centar - Novo naselje
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u raskrsnici Bulevara Slobodana Jovanovića, Ulice Đorđa Nikšića Johana i Ulice seljačkih buna u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju povremenog parkirališta na Keju skojevaca u Petrovaradinu, za vreme održavanja manifestacije "Festival uličnih svirača"
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije u raskrsnici Ulice Emanuila Jankovića i ulice Đakona Avakuma u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine u Ulici Živojina Ćuluma u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine u Nizijskoj ulici u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Šekspirovoj ulici br. 3 u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju stubića u raskrsnici Temerinske ulice i Ulice Bele njive u Novom Sadu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex