Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 35/2020 od 13.08.2020.)


 • Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Komisije za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada neposrednom pogodbom putem razmene nepokretnosti sa investitorom "GARDI" DOO Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za opšte poslove (Živana Marjanović)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za opšte poslove (Zoran Ivković)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za propise (Zora Đorđević)
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Muzeju Grada Novog Sada, Petrovaradin
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka Javnog konkursa za sufinansiranje projekata u kulturi iz oblasti filmske umetnosti - proizvodnja domaćih igranih i dokumentarnih filmova u 2020. godini
 • Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova, zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Komisije za dodelu stana
 • Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova, zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Stambene komisije za dodelu stambene podrške kupovinom stanova u javnoj svojini Grada Novog Sada
 • Rešenje o odobrenju da se u Odluci o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu rasporede sredstva i Gradskoj upravi za kulturu
 • Komisija za borbu protiv droga
 • Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije zloupotrebe droga za 2020. godinu koje realizuju zdravstvene ustanove
 • Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije zloupotrebe droga za 2020. godinu koje realizuju udruženja, zadužbine i fondacije
 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o određivanju opštih parkirališta za bicikle u ulicama Lenke Dunđerski, Pavla Ivića, Boška Petrovića i Aleksandra Benjaka u Novom Sadu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex