Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 27/2020 od 24.06.2020.)


 • Program realizacije Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period 2019 - 2022. godine u 2020. godini
 • Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. i 2021. godinu
 • Program investicionih aktivnosti Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" sa domom učenika Novi Sad za 2020. godinu
 • Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na naknadu dela troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o korišćenju, održavanju i upravljanju službenim zgradama i poslovnim prostorijama u javnoj svojini grada Novog Sada koje koriste organi i organizacije grada Novog Sada
 • Rešenje o izmeni Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2020. godinu
 • Rešenje o izmenama Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za Predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju cene usluge dnevnog boravka dece i omladine sa smetnjama u razvoju u Školi za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" sa domom učenika
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Grada Novog Sada, u Novom Sadu, Ulica Kisačka broj 55, prikupljanjem pisanih ponuda
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Komisije za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Grada Novog Sada, u Novom Sadu, Ulica Kisačka broj 55, prikupljanjem pisanih ponuda
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu, učeniku i odraslom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na tekst oglasa o davanju u zakup poslovnog objekta na kupalištu "Štrand" u Novom Sadu
 • Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu
 • Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Koordinacionog tela za realizaciju Programa preporučene imunizacije protiv HPV infekcije devojčica školskog uzrasta (12-14 godina) u Gradu Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u bloku omeđenom Ulicom Filipa Filipovića, Ulicom braće Mogin, Banatskom ulicom i Ulicom Starine Novaka u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Ulici Branislava Nušića u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije u Proleterskoj ulici u Futogu
 • Rešenje o određivanju i postavljanju saobraćajne signalizacije i stajališta za javni prevoz putnika u Petrovaradinu
 • Rešenje o ukidanju i određivanju stajališta za javni prevoz putnika u Sremskoj Kamenici
 • Ispravka Rešenja o nepokretnostima u javnoj svojini Grada Novog Sada koje se mogu otuđiti iz javne svojine Grada Novog Sada
 • Ispravka Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Grada Novog Sada, prikupljanjem pisanih ponuda


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex