Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 24 od 22.05.2019.)


 • Odluka o uspostavljanju prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Grada Novog Sada
 • Rešenje o izmenama i dopunama Programa kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o dopunama Rešenja o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na tekst oglasa o davanju u zakup poslovnog obje kta, odnosno poslovnog prostora na kupalištu "Štrand" u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju tima za podsticaj i unapređenje investicionih ulaganja za razvoj Grada Novog Sada
 • Rešenje o imenovanju člana Tima za podsticaj i unapređenje investicionih ulaganja za razvoj Grada Novog Sada
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o radu Turističke organizacije Grada Novog Sada
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog odluke o davanju jemstva Javnom preduzeću "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za propise (Zora Đorđević)
 • Odluka o odobravanju subvencije za saozapošljavanje žena na teritoriji Grada Novog Sada u 2019. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Novosadskom dečijem kulturnom centru, Novi Sad
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta Grada Novog Sada u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja po Zaključku gradonačelnika broj 6-7/2019-6-II od 20. marta 2019. godine
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za popis komunalne infrastrukture
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zameni ka članova Komisije za popis komunalne infrastrukture
 • Gradska uprava za saobraćaj i puteve
 • Rešenje o izmeni rešenja o određivanju privremenih parkirališa za bicikle u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Leptirovoj ulici u Veterniku
 • Rešenje o postavljanju stubića i saobraćajne signalizacije u Ulici Rada Končara u Petrovaradinu
 • Redakcija "Službenog lista Grada Novog Sada"
 • Ispravka Rešenja o izmeni Rešenja o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada
 • Ispravka Rešenja o izmeni Rešenja o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada
 • Ispravka Rešenja o izmeni Rešenja o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada
 • Ispravka Rešenja o određivanju povremenih parkirališta u neposrednoj blizini objekata "Novosadskog sajma" u Novom Sadu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex