Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 22/2021 od 24.05.2021.)


 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i postupku za ostvarivanje prava na naknadu troškova za uslugu personalne asistencije
 • Rešenje o odobravanju sredstava za realizaciju posebnih programa kojima se godinu
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za Predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o usklađivanju visine iznosa naknade prinudno postavljenom profesionalnom upravniku za poslove upravljanja zgradom na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju vrednost boda za poslovne prostore u javnoj svojini Grada Novog Sada za mesec maj 2021. godine
 • Rešenje o nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada koja se može otuđiti iz javne svojine Grada Novog Sada
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Odluke o osnivanju Fondacije "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture"
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Grada Novog Sada, u Novom Sadu, Ulica Maksima Gorkog broj 49, prikupljanjem pisanih ponuda
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Komisije za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Grada Novog Sada, u Novom Sadu, Ulica Maksima Gorkog broj 49, prikupljanjem pisanih ponuda
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za obrazovanje (Nikola Krstić)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za finansije (Prpa Slobodan)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za finansije (Nataša Ćorović)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za privredu (Kočić Smiljana)
 • Odluka o izboru poljoprivrednih proizvođača - korisnika subvencija za osiguranje useva, plodova i višegodišnjih zasada poljoprivrednim proizvođačima kontrolisane poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za realizaciju mera zapošljavanja iz Akcionog plana zapošljavanja Grada Novog Sada
 • Rešenje o dopuni Rešenja o određivanju opštih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex