Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 16 od 13.04.2018.)


  • ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 60/2010, 12/2011, 17/2011 - ispr., 1/2012, 65/2013 - dr. odluka, 13/2014, 11/2015, 33/2015 - autentično tumačenje, 63/2015 i 16/2018)
  • ODLUKA O OBAVLJANJU DELATNOSTI ZOOHIGIJENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 65/2013, 13/2014, 47/2016 i 16/2018)
  • ODLUKA O OBAVLJANJU KOMUNALNE DELATNOSTI ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2013, 13/2014, 28/2014, 63/2014, 74/2016 i 16/2018)
  • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 25/2010, 37/2010 - ispr., 3/2011 - ispr., 21/2011, 13/2014, 34/2017 i 16/2018)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE I IMENOVANJU ZAMENIKA KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 1/2012, 13/2012, 38/2012, 57/2012, 22/2013, 58/2013, 38/2014, 12/2015, 55/2015, 64/2015, 47/2016, 75/2016, 82/2016 i 16/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex