Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 12/2021 od 31.03.2021.)


 • Program prevencije zloupotrebe droga za 2021. godinu
 • Zaključak o utvrđivanju programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite, koji su od interesa za Grad Novi Sad, za 2021. godinu
 • Rešenje o odobravanju posebnih programa za dodelu slobodnih termina organizacijama u oblasti sporta za treniranje i obavljanje drugih sportskih aktivnosti u salama i dvoranama Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad, hali sportskog centra "Slana bara", hali Futog i hali Sportskog centra "Petrovaradin" za 2021. godinu
 • Rešenje o izmeni i dopunama Rešenja o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2021. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o broju dece upisane u privatnu predškolsku ustanovu koja ostvaruju finansijsku podršku u radnoj 2020/2021. godini i mesečnom iznosu finansijske podrške po detetu, prema vrsti boravka
 • Rešenje o utvrđivanju vrednost boda za poslovne prostore u javnoj svojini Grada Novog Sada za mesec april 2021. godine
 • Rešenje o nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada koja se može otuđiti iz javne svojine Grada Novog Sada
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2021. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Tima za unapređenje položaja Roma i Romkinja
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za zdravlje Grada Novog Sada
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova, sekretara i zamenika sekretara Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada
 • Program prevencije hroničnih nezaraznih bolesti za 2021. godinu
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka Javnog konkursa za izbor projekata u oblasti književnosti (stvaralaštvo i prevodilaštvo) i izdavaštva u 2021. godini
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa u 2021. godini
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka Javnog konkursa za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove u 2021. godini
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka Javnog konkursa za sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta Grada Novog Sada u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja po Zaključku Gradonačelnika broj 6-7/2021-4-II od 08.02.2021. godine
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za izradu softverskog rešenja za praćenje investicionih aktivnosti i poslova na tekućem održavanju objekata u Gradskoj upravi za imovinu i imovinsko-pravne poslove
 • Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za zaštitu od požara strnih useva i žetve u 2021. godini
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Gradskog štaba za zaštitu od požara strnih useva i žetve u 2021. godini
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o dopuni Rešenja o izmeni režima saobraćaja za teretna motorna vozila u Novom Sadu
 • Rešenje o zabrani zaustavljanja i parkiranja u Šekspirovoj br. 11 u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije na Kameničkom putu u Petrovaradinu kod zgrade JMU Radio-televizije Vojvodine
 • Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata zdravstvenih ustanova u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti za 2021. godinu
 • Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata udruženja, zadužbina i fondacija u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti za 2021. godinu
 • Ispravka Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za primopredaju nepokretnosti


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex