Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Pazara

(broj 6 od 09.07.2019.)


 • Statut grada Novog Pazara
 • Poslovnik o radu Skupštine grada Novog Pazara
 • Odluka o završnom računu budžeta grada Novog Pazara za 2018. godinu
 • Odluka o usvajanju izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa Budžeta grada Novog Pazara za 2018. godinu
 • Odluka o prvoj izmeni budžeta grada Novog Pazara za 2019. godinu
 • Odluka o kreditnom zaduženju grada Novog Pazara
 • Plan javnog zdravlja grada Novog Pazara za 2019-2026. godinu
 • Odluka o usvajanju izveštaja Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, za 2018. godinu
 • Odluka o usvajanju izveštaja o radu Gradske uprave za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara, za 2018. godinu
 • Odluka o usvajanju izveštaja o radu Gradskog pravobranilaštva grada Novog Pazara, za 2018. godinu
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselje oko Gazilara, delove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremidžinica i deo naselja Šutenovac za potez Industrijska zona - kompleks fabrika "Raška"
 • Odluka o donošenju izmena i dopuna plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Ćukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, donji i gornji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, deo naselja Semenjača, naselje Varoš mahala, Šestovo i Jalija na potezu Parice i Poila
 • Zaključak o ispravci greške u tekstualnom i grafičkom delu plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Ćukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, gornji i donji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, deo naselja Semenjača, naselje Varoš mahala, Šestovo i Jalija za kat. parcele br. 3578, 3579, 3580 i 3581 KO Novi Pazar
 • Odluka o usvajanju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Novog Pazara za 2019. godinu
 • Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Novog Pazara, za 2019. godinu
 • Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara
 • Odluka o usvajanju programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike ruralnog razvoja grada Novog Pazara, za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti SSU "Pendik" za iznajmljivanje objekata
 • Odluka o davanju na korišćenje montažnih objekata - kuća za stanovanje
 • Odluka o pribavljanju nepokretnosti neposrednom pogodbom bez naknade
 • Odluka o pribavljanju nepokretnosti za potrebe izgradnje osnovne škole u Šutenovcu
 • Odluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Požežina
 • Odluka o određivanju lokacije za groblje na teritoriji grada Novog Pazara
 • Odluka o pribavljanju nepokretnosti za potrebe izgradnje Gradskog groblja
 • Odluka o proširenju groblja u selu Kovačevo u Novom Pazaru
 • Odluka o dimničarskim uslugama
 • Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima na teritoriji grada Novog Pazara
 • Odluka o mreži javnih osnovnih škola
 • Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na području grada Novog Pazara
 • Odluka o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor JKP "Gradska toplana" Novi Pazar
 • Odluka o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Pazar
 • Rešenje o imenovanju VD direktora Doma zdravlja Novi Pazar
 • Rešenje o imenovanju VD direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta "Novi Pazar"
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora "Škole za dizajn tekstila i kože" Novi Pazar
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ "Avdo Međedović" u Novom Pazaru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora SSU "Pendik" Novi Pazar
 • Rešenje o formiranju radnog tela za praćenje primene LAP-a - lokalnog antikorupcijskog foruma za grad Novi Pazar
 • Rešenje o imenovanju člana Izborne komisije grada Novog Pazara
 • Rešenje o imenovanju Glavnog urbaniste grada Novog Pazara
 • Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju doktora medicine određenih za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanja potvrde o smrti
 • Oglas o javnom nadmetanju za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini investitorima za izgradnju stambenih i stambeno poslovnih objekata
 • Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na području grada Novog Pazara za 2019. godinu
 • Program privremenog postavljanja pokretnih tezgi
 • Rešenje o nepristupanju izrade strateške procene uticaja izmena i dopuna dela plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselja oko Gazilara, delove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremidžinica i deo naselja Šutenovac za potez Industrijska zona-kompleks fabrika "Raška"


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex