Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 98 od 30.10.2020.)


 • Odluka o IV rebalansu budžeta opštine Bela Palanka za 2020. godinu
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Bela Palanka za period 01.01.2020-30.09.2020.
 • Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Bela Palanka za 2020. godinu
 • Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji opštine Bela Palanka
 • Odluka o pristupanju izradi Plana razvoja opštine Bela Palanka za period od 2021-2028. godine
 • Odluka kojom se predlaže Vladi Republike Srbije da prenese pravo javne svojine sa Republike Srbije na Opštinu Bela Palanka, bez naknade
 • Odluka o pokretanju postupka prodaje gradskog građevinskog zemljišta koje je u javnoj svojini opštine Bela Palanka
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o formiranju zoohigijenske službe i prihvatilišta za napuštene životinje i poveravanju poslova
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o komunalnom uređenju
 • Odluka izradi trećih izmena i dopuna Plana generalne regulacije Bele Palanke (parcijalne izmene)
 • Odluka o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Bela Palanka
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove "Dragica Lalović" u Beloj Palanci za radnu 2020/2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora PU "Dragica Lalović" u Beloj Palanci o početku i završetku radnog vremena
 • Rešenje o obrazovanju stručne Komisije za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut o izmeni i dopuni Statuta Predškolske ustanove "Dragica Lalović" Bela Palanka
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Ustanove kulture "Remezijana" Bela Palanka za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Ustanove za sport "Sportski centar - Banjica" Bela Palanka za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" Bela Palanka za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Komnis" Bela Palanka br. 2311 od 31.07.2020. godine o raspodeli dobiti preduzeća za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Turističke organizacije Bele Palanke za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem JKP "Komnis" Bela Palanka za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Predškolske ustanove "Dragica Lalović" u Beloj Palanci za radnu 2019/2020. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje opštine Bela Palanka


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex