Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 82 od 11.10.2019.)


 • Odluka o dodeljivanju Oktobarske nagrade
 • Odluka o usvajanju Strategije za mlade u opštini Gadžin Han 2019-2025.
 • Odluka o usvajanju Strategije za socijalno uključivanje Roma u opštini Gadžin Han 2019-2025.
 • Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji opštine Gadžin Han
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima
 • Odluka o izmeni Odluke o pijacama
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Gadžin Han za period januar-jun 2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem Centra za socijalni rad Gadžin Han za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad Gadžin Han za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Centra za socijalni rad Gadžin Han za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove "Prva radost" Gadžin Han za radnu 2018/2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu direktora Predškolske ustanove "Prva radost" Gadžin Han za radnu 2018/2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove "Prva radost" Gadžin Han za radnu 2019/2020. godinu
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Predškolske ustanove "Prva radost" Gadžin Han
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Vitko i Sveta" Gadžin Han
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Vitko i Sveta" Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na drugu izmenu i dopunu Programa poslovanja JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o radu JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu Programa održavanja čistoće na javnim površinama i upravljanje komunalnim otpadom-sakupljanje i odvoženje otpada JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu posebnog Programa korišćenja sredstava iz budžeta-subvencija na ime nadoknade subvencionisanog dela cene vode za piće JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o utvrđivanju cena usluga: vode, kanalizacije i izvoženja smeća JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu Programa održavanja ulica i puteva - tekuće popravke i održavanje ulica u naseljima, seoskih puteva, sportskih terena i zelenih površina JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena rada radnika na poslovima zimskog održavanja lokalnih puteva i ulica od 15.11.2019. godine do 01.04.2020. godine JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnost" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena rada mehanizacije, soli i agregata na poslovima zimskog održavanja lokalnih puteva i ulica od 15.11.2019. godine do 01.04.2020. godine JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Izveštaja o radu - o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za drugi kvartal 2019. godine - drugo tromesečje 2019. godine (01.01.2019-30-06-2019.) JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Dopuna Poslovnika Skupštine opštine Gadžin Han
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansijskoj podršci porodici
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta opštine Merošina za period od 01.01.2019-30.09.2019. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex