Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 81 od 10.09.2020.)


 • Odluka o završnom računu budžeta opštine Gadžin Han za 2019. godinu
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini opštine Gadžin Han
 • Odluka o pribavljanju nepokretnosti zemljišta u korist javne svojine, putem neposredne pogodbe radi realizacije Projekta za izgradnju bungalova za odmor, restorana i bazena na otvorenom sa barom u Donjem Dušniku
 • Odluka o ustupanju sistema za vodosnabdevanje MZ Dukat na upravljanje i korišćenje JP Direkcija Gadžin Han
 • Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Gadžin Han
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora ("Fin revizija" d.o.o. Beograd) o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta opštine Gadžin Han za godinu završenu 31.12.2019. godine
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Gadžin Han za period januar-jun 2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Izveštaja o radu - o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2020-30.06.2020. JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Centra za socijalni rad Gadžin Han
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Centra za socijalni rad Gadžin Han
 • Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Gadžin Han
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Gadžin Han
 • Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Narodne biblioteke "Branko Miljković" Gadžin Han
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Narodne biblioteke "Branko Miljković" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Narodne biblioteke "Branko Miljković" Gadžin Han
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Narodne biblioteke "Branko Miljković" Gadžin Han
 • Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Gadžin Han
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Gadžin Han
 • Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Turističke organizacije opštine Gadžin Han
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Turističke organizacije opštine Gadžin Han
 • Rešenje o razrešenju Odbora za propise, upravu, predstavke i pritužbe Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o izboru Odbora za propise, upravu, predstavke i pritužbe Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o razrešenju Odbora za društveno-ekonomski razvoj, privredu, finansije, društvene delatnosti, urbanizam, građevinarstvo i stambeno komunalne delatnosti Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o izboru Odbora za društveno-ekonomski razvoj, privredu, finansije, društvene delatnosti, urbanizam, građevinarstvo i stambeno komunalne delatnosti Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o razrešenju Odbora za zaštitu i unapređenje životne sredine, rad i razvoj Mesnih zajednica, poljoprivredu i razvoj sela Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o izboru Odbora za zaštitu i unapređenje životne sredine, rad i razvoj Mesnih zajednica, poljoprivredu i razvoj sela Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o razrešenju Odbora za odnose sa verskim zajednicama, borbu protiv korupcije i socijalna pitanja Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o izboru Odbora za odnose sa verskim zajednicama, borbu protiv korupcije i socijalna pitanja Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o razrešenju Odbora za nagrade i priznanja, utvrđivanje predloga naziva ulica, trgova, zaselaka i delova naseljenih mesta Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o izboru Odbora za nagrade i priznanja, utvrđivanje predloga naziva ulica, trgova, zaselaka i delova naseljenih mesta Skupštine opštine Gadžin Han
 • Odluka o obrazovanju Saveta za zdravlje opštine Gadžin Han
 • Rešenje o razrešenju Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o izboru Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o razrešenju Saveta za mlade Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o izboru Saveta za mlade Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o razrešenju Korisničkog saveta za javne službe Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o izboru Korisničkog saveta za javne službe Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost
 • Rešenje o razrešenju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu
 • Rešenje o izboru Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu
 • Rešenje o razrešenju Izborne komisije za članove Saveta mesne zajednice
 • Rešenje o izboru Izborne komisije za članove Saveta mesne zajednice
 • Rešenje o razrešenju Odbora za saradnju sa opštinama i gradovima u zemlji i jedinicama lokalne samouprave drugih država
 • Rešenje o izboru Odbora za saradnju sa opštinama i gradovima u zemlji i jedinicama lokalne samouprave drugih država
 • Poslovnik Gradskog veća grada Pirota


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex