Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 81 od 07.10.2019.)


 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Bela Palanka
 • Odluka o pokretanju postupka prodaje gradskog građevinskog zemljišta koje je u javnoj svojini opštine Bela Palanka - deo kp.br. 1007/1 i deo 1145/1 KO Bela Palanka - varoš
 • Odluka o pokretanju postupka prodaje gradskog građevinskog zemljišta koje je u javnoj svojini opštine Bela Palanka - kp.br. 1110/6 KO Bela Palanka - varoš
 • Odluka o pokretanju postupka prodaje gradskog građevinskog zemljišta koje je u javnoj svojini opštine Bela Palanka - kp.br. 344/2 i 343/1 KO Bela Palanka - varoš
 • Odluka o pokretanju postupka prodaje gradskog građevinskog zemljišta koje je u javnoj svojini opštine Bela Palanka - kp.br. 1139/2 KO Bela Palanka - varoš
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju radnih tela Skupštine opštine Bela Palanka
 • Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana za inkluziju neformalnih sakupljača otpada u formalni sektor upravljanja otpadom za opštinu Bela Palanka za period 2020.-2025. godine
 • Odluka o pokretanju postupka prodaje gradskog građevinskog zemljišta koje je u javnoj svojini opštine Bela Palanka - deo kp.br. 1145/1 KO Bela Palanka - varoš
 • Odluka o pokretanju postupka prodaje gradskog građevinskog zemljišta koje je u javnoj svojini opštine Bela Palanka - delovi kp.br. 1561, 1563, 1564 i 1574 KO Bela Palanka - varoš
 • Odluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Bela Palanka - kp.br. 225/4 KO Crvena Reka
 • Odluka o pokretanju postupka prodaje gradskog građevinskog zemljišta koje je u javnoj svojini opštine Bela Palanka - kp.br. 2155 KO Bela Palanka - varoš
 • Odluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Bela Palanka - kp.br. 1207/1 KO Bela Palanka - varoš
 • Odluka o izradi prvih izmena i dopuna Prostornog plana opštine Bela Palanka
 • Odluka o izradi drugih izmena i dopuna Plana generalne regulacije Bele Palanke
 • Prve izmene i dopune Plana detaljne regulacije industrijske zone "Murica 1" - parcijalne izmene
 • Plan detaljne regulacije dalekovoda 35 kV Mini hidroelektrana "Bela Palanka" - TS 35/10 kV "Bela Palanka"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut o izmenama Statuta Predškolske ustanove "Dragica Lalović" Bela Palanka
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Predškolske ustanove "Dragica Lalović" u Beloj Palanci za radnu 2018/2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove "Dragica Lalović" u Beloj Palanci za radnu 2019/2020. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika predsednika opštine Bela Palanka
 • Rešenje o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora JKP "Komnis" Bela Palanka
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora JKP "Komnis" Bela Palanka
 • Rešenje o imenovanju vd dužnosti direktora JKP "Komnis" Bela Palanka
 • Rešenje o razrešenju direktora JKP "Komnis" Bela Palanka
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti upravnika Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" Bela Palanka
 • Rešenje o imenovanju direktora Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" Bela Palanka
 • Rešenje o imenovanju direktora Ustanove kulture "Remezijana" Bela Palanka
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture "Remezijana" Bela Palanka


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex