Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 57 od 15.07.2019.)


 • Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Bela Palanka za 2019. godinu
 • Odluka o II rebalansu budžeta opštine Bela Palanka za 2019. godinu
 • Odluka o pokretanju postupka pribavljanja gradskog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Bela Palanka na katastarskim parcelama broj 1588 i 1589 ukupne površine 3068 m2, KO Bela Palanaka-varoš
 • Odluka o pokretanju pribavljanja gradskog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Bela Palanka na katastarskoj parceli broj 1627 ukupne površine 888 m2, KO Bela Palanaka-varoš
 • Odluka o sprovođenju komasacije na delu katastarske opštine Klenje, opštine Bela Palanka
 • Odluka o izmenama Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini opštine Bela Palanka
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Bela Palanka za period 01.01.2019. - 30.06.2019. godine
 • Rešenje o obrazovanju stručne Komisije za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Ljupče Španac" u Beloj Palanci
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Ljupče Španac" u Beloj Palanci
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Regionalna deponija Pirot" Pirot o raspodeli dobiti preduzeća za 2018. godinu
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad "Branko Milovanović - Ciga" Bela Palanka
 • Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad "Branko Milovanović - Ciga" Bela Palanka


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex