Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 51 od 26.06.2019.)


 • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Niška Banja za 2018. godinu
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Svrljig za 2019. godinu
 • Odluka o realizaciji budžeta jedinice lokalne samouprave u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2019. godinu
 • Odluka o završnom računu budžeta opštine Svrljig za 2018. godinu
 • Odluka o usklađenju iznosa minimalne visine troškova za tekuće i investiciono održavanje zgrada, posebnih i samostalnih delova zgrada na teritoriji opštine Svrljig
 • Odluka o usklađenju iznosa naknade za upravljanje u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika za stambene zajednice na teritoriji opštine Svrljig
 • Odluka o davanju saglasnosti preduzeću Startmark" doo Niš na upotrebu imena opštine Svrljig
 • Odluka o dopuni Odluke o pravima i uslugama iz oblasti socijalne zaštite u opštini Svrljig
 • Rešenje o usvajanju izmena i dopuna finansijskog plana za 2019. godinu Skupštine opštine Svrljig
 • Rešenje o davanju saglasnosti Centru za turizam, kulturu i sport Svrljig, za stalni priključak električne energije sa tri merna mesta na sportskom centru "Pastirište" na kp. br. 286/1 i kp. br. 35. u KO Svrljig
 • Rešenje o davanju saglasnosti Centru za turizam, kulturu i sport Svrljig o pristupanju Turističkoj regiji Jugoistočne Srbije
 • Rešenje o usvajanju izveštaja o radu Centra za socijalni rad opštine Svrljig za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad opštine Svrljig za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog-stambenog preduzeća "Svrljig" Svrljig o raspodeli dobiti
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni programa poslovanja Javnog komunalnog-stambenog preduzeća"Svrljig" Svrljig za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog- stambenog preduzeća "Svrljig" Svrljig o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja na dan 31.12.2018. godine
 • Rešenje o usvajanju informacija Javnog komunalnog-stambenog preduzeća "Svrljig" Svrljig o redovnim godišnjim finansijskim izveštajima na dan 31.12.2018. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti o izmeni programa korišćenja sredstava iz subvencije za 2019.godinu Javnom komunalnom - stambenom preduzeću "Svrljig" Svrljig
 • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom - stambenom preduzeću "Svrljig" Svrljig za kupovinu kombinovane mašine sa priključnim uređajima procenjene vrednosti 8.000.000 dinara bez PDV-a, iz kreditnog zaduženja
 • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom - stambenom preduzeću "Svrljig" Svrljig za ulaganje sopstvenih finansijskih sredstava radi izgradnje garaže na postrojenju za preradu fekalnih voda
 • Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex