Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 49 od 24.06.2019.)


  • Odluka o završnom računu budžeta GO Crveni Krst za 2018. godinu
  • Rešenje o izboru člana Veća GO Crveni Krst
  • Rešenje o ustanovljavanju stvarne službenosti na katastarskim parcelama br. 4520, 4527, 4548 i 4552 i 1623/1 KO Kočane, radi izgradnje 10 kv kablovskog voda od ts 110/35/10 kv "Niš 15" do stuba br. 1
  • Rešenje o ustanovljavanju stvarne službenosti na katastarskim parcelama br. 2473 KO Doljevac, 4548, 4552 i 1623/1 KO Kočane, radi izgradnje 10 kv kablovskog voda od ts 110/35/10 kv "Niš 15" do ts 10/0,4 kv "Doljevac-Dom kulture"


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex