Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 27/2021 od 02.04.2021.)


 • Odluka o utvrđivanju broja glasačkih listića za ponovljeno glasanje na izborima člana Saveta Mesne zajednice Klisura, 4.aprila 2021. godine
 • Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti - zgrada kulture broj 1. na kp br.2191/10 KO Pejkovac
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti - zgrada kulture broj 2. na kp br. 2191/3 KO Pejkovac
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju na korišćenje elektromehaničke vage sa neautomatskim funkcionisanjem MKV-60, službena oznaka tipa M-3-639 Javnom komunalnom preduzeću iz Žitorađe
 • Odluka o usvajanju Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama
 • Odluka o usvajanju godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju Opštine Žitorađa za 2021. godinu
 • Odluka o usvajanju Programa obavljanja komunalne delatnosti za 2021. godinu Javno komunalnog preduzeća Žitorađa
 • Odluka o usvajanju izmena i dopuna Plana generalne regulacije Žitorađe
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Opštinskom pravobranilaštvu Opštine Žitorađa
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o prihvatanju projekta Doma zdravlja Žitorađa za izvođenje projektne aktivnosti "Unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga za lica starija od 65 godina i lica sa posebnim potrebama"
 • Odluka o razrešenju ostalog zastupnika Javnog komunalnog preduzeća Žitorađa
 • Odluka o eksternoj reviziji završnog računa budžeta Opštine Žitorađa za 2020. godinu.
 • Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Opštine Žitorađa za 2021. godinu
 • Rešenje o razrešenju VD direktora Javno komunalnog preduzeća Žitorađa
 • Rešenje o imenovanju VD direktora Javno komunalnog preduzeća Žitorađa
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Opštine Žitorađa za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik osnovnih komunalnih usluga Javnog komunalnog preduzeća Žitorađa za 2021. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex