Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 26 od 04.04.2019.)


 • Odluka o I rebalansu budžeta opštine Bela Palanka za 2019. godinu
 • Odluka o uključivanju i participiranju građana u proces donošenja odluke o budžetu opštine Bela Palanka
 • Odluka o donošenju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Bela Palanka za 2019. godinu
 • Odluka o donošenju Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Bela Palanka za 2019. godinu
 • Odluka o minimalnom iznosu koji plaćaju vlasnici posebnih delova zgrada za tekuće i investiciono održavanje, kao i o iznosu naknade koju plaćaju u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika
 • Odluka o pokretanju postupka davanja u zakup nepokretnosti (magacina i radionice) koje su u javnoj svojini opštine Bela Palanka
 • Odluka o pokretanju postupka pribavljanja gradskog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Bela Palanka i to katastarskih parcela broj 1592 i 1584 KO Bela Palanka-varoš, koje se nalaze u industrijskoj zoni "Murica 1" u Beloj Palanci
 • Odluka o pokretanju postupka pribavljanja gradskog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Bela Palanka, i to katastarskih parcela broj 1581, 1594, 1596 i 1615 KO Bela Palanka varoš, koje se nalaze u industrijskoj zoni "Murica 1" u Beloj Palanci
 • Odluka o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju opštine Bela Palanka
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove "Dragica Lalović" Bela Palanka
 • Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Ustanove kulture "Remezijana" Bela Palanka
 • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Ustanove kulture "Remezijana" Bela Palanka
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove kulture "Remezijana" Bela Palanka
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Ustanove za sport "Sportski centar Banjica" Bela Palanka
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove za sport "Sportski centar Banjica" Bela Palanka
 • Zaključak o određivanju početne cene zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Gadžin Han


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex