Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 24 od 02.04.2019.)


 • Odluka o vršenju eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Pirota za 2018. godinu
 • Odluka o otvaranju deviznog podračuna za evidentiranje povraćaja devizne doznake
 • Odluka o izradi Prostornog plana grada Pirota
 • Odluka o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji grada Pirota
 • Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji grada Pirota
 • Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji grada Pirota
 • Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
 • Odluka o gradskim administrativnim taksama
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o opštinskim putevima i ulicama na teritoriji grada Pirota
 • Odluka o davanju saglasnosti i usvajanju projekta javno privatnog partnerstva "Rekonstrukcija sistema javnog osvetljenja na teritoriji grada Pirota"
 • Program korišćenja sredstava ostvarenih od nadoknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta na teritoriji grada Pirota za 2019. godinu
 • Plan generalne regulacije "Pirot-centar" (prečišćen tekst)
 • Rešenje o razrešenju v.d. direktora Centra za socijalni rad "Dobrič" Žitorađa


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex