Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 118 od 17.12.2018.)


  • KADROVSKI PLAN GRADSKE UPRAVE GRADA NIŠA, SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE GRADA, SLUŽBE ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, SLUŽBE ZA POSLOVE GRADSKOG VEĆA, KANCELARIJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ I PROJEKTE, PRAVOBRANILAŠTVA GRADA NIŠA, KANCELARIJE ZAŠTITNIKA GRAĐANA, BUDŽETSKE INSPEKCIJE GRADA NIŠA I SLUŽBE ZA INTERNU REVIZIJU ORGANA I SLUŽBI GRADA NIŠA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 118/2018)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NIŠA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 118/2018)
  • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Niša", br. 118/2018)
  • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 141/2016 - prečišćen tekst i 118/2018)
  • ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE I PRAVU NA REGRESIRANJE BESPLATNOG BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE ("Sl. list grada Niša", br. 105/2015, 115/2016, 39/2017, 112/2017 i 118/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NEKATEGORISANIH PUTEVA ("Sl. list grada Niša", br. 118/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU, ODNOSNO GRADSKIM OPŠTINAMA I RASPOREDU TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NIŠA GRADSKIM OPŠTINAMA U 2019. GODINI ("Sl. list grada Niša", br. 118/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex