Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 116 od 21.12.2020.)


 • Odluka o budžetu GO Crveni Krst za 2021. godinu
 • Kadrovski plan GO Crveni Krst za 2021. godinu
 • Rešenje o obrazovanju i izboru predsednika i članova Komisije za rad sa mesnom samoupravom
 • Rešenje o obrazovanju i izboru predsednika i članova Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i omladinu
 • Rešenje o obrazovanju i izboru predsednika i članova Komisije za poljoprivredu
 • Rešenje o obrazovanju i izboru predsednika i članova Komisije za socijalna i zdravstvena pitanja
 • Rešenje o obrazovanju i izboru predsednika i članova Komisije za oblast komunalnih poslova
 • Rešenje o obrazovanju i izboru predsednika i članova Komisije za privredu i razvoj
 • Rešenje o obrazovanju i izboru predsednika i članova Komisije za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti
 • Rešenje o obrazovanju i izboru predsednika i članova Komisije za saradnju sa drugim gradskim opštinama u zemlji i inostranstvu
 • Rešenje o obrazovanju Radnog tela za vanredne situacije
 • Odluka o budžetu opštine Gadžin Han za 2021. godinu
 • Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Gadžin Han za 2021. godinu
 • Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina
 • Tarifa naknada za korišćenje javnih površina
 • Odluka o izmeni Odluke o lokalnim ekonomskim taksama
 • Odluka o preuzimanju sistema za vodosnabdevanje Mesnih zajednica na teritoriji opštine Gadžin Han i ustupanje na upravljanje i korišćenje JP Direkciji Gadžin Han
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Gadžin Han
 • Odluka o usvajanju Plana rada Štaba za vanredne situacije opštine Gadžin Han za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Izveštaja o radu - o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za treći kvartal 2020. godine-treće tromesečje za period od 01.01.2020-30.09.2020 JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti"opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu Programa poslovanja JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu Programa održavanja čistoće na javnim površinama i upravljanje komunalnim otpadom-sakupljanje i odvoženje otpada za 2020.godinu JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu Programa održavanja ulica i puteva-tekuće popravke i održavanje ulica u naseljima, seoskih puteva, sportskih terena i zelenih površina za 2020. godinu JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu Programa održavanja ulica i puteva-letnje održavanje lokalnih puteva za 2020. godinu JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu Programa održavanja ulica i puteva-zimsko održavanje puteva za 2020. godinu JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu Programa obezbeđivanja javnog osvetljenja-ulična rasveta za 2020. godinu JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu Programa korišćenja budžetske pomoći - subvencija kapitalna investicija-povezivanje i održavanje seoskih vodovoda za 2020. godinu JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu Programa korišćenja budžetske pomoći - subvencija kapitalna investicija-oprema za 2020. godinu JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu Posebnog programa korišćenja sredstava iz budžeta-subencija na ime nadoknade subvencionisanog dela cene vode za piće JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o radu JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja ulica i puteva-letnje održavanje lokalnih puteva za 2021. godinu JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja ulica i puteva-zimsko održavanje puteva za 2021. godinu JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja ulica i puteva-tekuće popravke i održavanje ulica u naseljima, seoskih puteva, sportskih terena i zelenih površina za 2021. godinu JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja čistoće na javnim površinama i upravljanje komunalnim otpadom-sakupljanje i odvoženje otpada za 2021. godinu JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program obezbeđivanja javnog osvetljenja-ulična rasveta za 2021. godinu JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći - subvencija kapitalna investicija-povezivanje i održavanje seoskih vodovoda za 2021. godinu JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava iz budžeta-subencija na ime nadoknade subvencionisanog dela cene vode za piće JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava iz budžeta-subencija na ime nadoknade subvencionisanog dela cene vode za piće JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o radu Turističke organizacije opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i aktivnosti Turističke organizacije opštine Gadžin Han za 2021. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex