Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 112 od 23.12.2019.)


 • Odluka o budžetu opštine Žitorađa za 2020. godinu
 • Kadrovski plan opštine Žitorađa za 2020. godinu
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća Žitorađa
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za uređenje i održavanje objekata i javnih površina Žitorađa
 • Odluka o o izmeni odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u svakom organizacionom obliku u sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu
 • Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta
 • Odluka o o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač opština Žitorađa za obavljanje delatnosti pružanja usluga
 • Odluka o davanju na korišćenje motornog vozila autobus marke Iveco registarske oznake PK 031-WF Sportskom savezu opštine Žitorađa
 • Odluka o produžetku roka za obavljanje delatnosti privremenih komisija
 • Odluka o usvajanju Programa obavljanja komunalne delatnosti za 2020. godinu Javnog preduzeća za izgradnju Žitorađa
 • Odluka o usvajanju Programa obavljanja komunalne delatnosti za 2020. godinu Javnog preduzeća za uređenje i održavanje objekata i javnih površina Žitorađa
 • Odluka o usvajanju Programa obavljanja komunalne delatnosti za 2020. godinu Javnog komunalnog preduzeća Žitorađa
 • Odluka o prihvatanju projekta Doma zdravlja Žitorađa za izvođenje projektne aktivnosti "Unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga za lica starija od 65 godina i lica sa posebnim potrebama"
 • Odluka o prihvatanju projekta izvođenja projektne aktivnosti "Unapređenje kvaliteta pružanja ginekoloških usluga u Domu zdravlja Žitorađa"
 • Odluka o prihvatanju projekta izvođenja projektne aktivnosti "Unapređenje kvaliteta pružanja laboratorijskih usluga u Domu zdravlja Žitorađa"
 • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Žitorađa za 2020. godinu
 • Lokalni akcioni plan zapošljavanja opštine Žitorađa za 2020. godinu
 • Odluka o davanju na privremeno korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini opštine Žitorađa opštinskoj upravi Žitorađa za potrebe odlaganja arhivske građe
 • Odluka o razrešenju ostalog zastupnika Javnog komunalnog preduzeća Žitorađa
 • Odluka o imenovanju ostalog zastupnika Javnog komunalnog preduzeća Žitorađa
 • Odluka o o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja
 • Odluka o boravišnoj taksi
 • Rešenje o razrešenju Izborne komisije opštine Žitorađa
 • Rešenje o imenovanju Opštinske izborne komisije
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za izgradnju Žitorađa za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća Žitorađa za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za uređenje i održavanje objekata i javnih površina Žitorađa za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik Javnog preduzeća za uređenje i održavanje objekata i javnih površina Žitorađa za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na poseban Program korišćenja subvencija za 2020. godinu Javnog komunalnog preduzeća Žitorađa
 • Rešenje o davanju saglasnosti na poseban Program korišćenja subvencija za 2020. godinu Javnog preduzeća za izgradnju Žitorađa
 • Rešenje o davanju saglasnosti na poseban Program korišćenja subvencija za 2020. godinu Javnog preduzeća za uređenje i održavanje objekata i javnih površina Žitorađa


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex