Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 107 od 16.12.2019.)


 • Program razvoja Grada Niša za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti i usvajanju predloga projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja dela sistema javnog osvetljenja na teritoriji Grada Niša
 • Odluka o finansiranju rashoda i izdataka Ustanove dečije odmaralište "Divljana" nastalih u prethodnom periodu
 • Odluka o pristupanju Grada Niša u članstvo Udruženja "Pokret za decu tri plus" iz Čačka
 • Odluka o proglašenju spomenika prirode "Dva stabla krupnolisnog medunca u Čukljeniku"
 • Odluka o uklanjanju radioaktivnih gromobrana na teritoriji Grada Niša
 • Odluka o reprogramu duga "Niške televizije" doo Niš
 • Rešenje o prenosu prava korišćenja Osnovnoj školi "Sveti Sava" sa poslovnim sedištem u Nišu, u ul. Garsija Lorke bb, na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
 • Rešenje o prestanku funkcije načelnika Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte
 • Rešenje o postavljenju načelnika Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte
 • Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za praćenje projekata prekogranične saradnje gradskih opština i ostalih pravnih lica čiji je osnivač Grad Niš


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex