Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 105 od 23.11.2020.)


 • Odluka o trećoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Žitorađa za 2020. godinu
 • Odluka o drugoj izmeni Kadrovskog plana opštine Žitorađa za 2020. godinu
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti zautvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji opštine Žitorađa
 • Odluka o davanju na korišćenje bez naknade pokretnih stvari u javnoj svojini opštineŽitorađa, Policijskoj stanici Žitorađa
 • Odluka o prihvatanju Odluke o inicijativi za uspostavljanje saradnje sa drugimjedinicama lokalne samouprave u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i upravljanjuvanrednim situacijama grada Prokuplja
 • Odluka o naknadi predsednika Komisije za određivanje naziva ulica i trgova nateritoriji opštine Žitorađa
 • Odluka o prihvatanju udela bez naknade u kapitalu FULL PROTECT d.o.o. Beograd
 • Odluka o razrešenju ostalog zastupnika Javnog preduzeća za izgradnju Žitorađa
 • Odluka o izgledu i upotrebi imena, grba i zastave opštine Žitorađa
 • Odluka o simbolima opštine Žitorađa (grb i zastava)
 • Rešenje o imenovanju v.d. direktora Javnog preduzeća za izgradnju Žitorađa
 • Rešenje o imenovanju v.d. direktora Javnog preduzeća za uređenje i održavanje objekata ijavnih površina Žitorađa
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Upravnog odbora Turističkeorganizacije opštine Žitorađa
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Turističkeorganizacije opštine Žitorađa
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Srednje škole u Žitorađi
 • Rešenje o imenovanju predsednika i četiri člana Komisije za određivanje naziva ulicai trgova na teritoriji opštine Žitorađa
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća zauređenje i održavanje objekata i javnih površina Žitorađa
 • Rešenje o razrešenju predsednika i četiri člana Komisije za određivanje naziva ulicai trgova na teritoriji opštine Žitorađa
 • Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za izgradnju Žitorađa
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Cenovnika za zimsko održavanjeputeva 2020-2021. godine u Javnom preduzeću za izgradnju Žitorađa
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća zaizgradnju Žitorađa
 • Rešenje o imenovanju v.d. direktora Centra za socijalni rad "Dobrič" Žitorađa
 • Rešenje o razrešenju v.d. direktora Javnog preduzeća za uređenje i održavanje objekata ijavnih površina Žitorađa
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća zauređenje i održavanje objekata i javnih površina Žitorađa
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Predškolske ustanove "Prva radost" Žitorađa
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad "Dobrič" Žitorađa


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex