Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 10 od 22.02.2019.)


Opština Gadžin Han

 • Statut opštine Gadžin Han
 • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Gadžin Han za 2019. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Gadžin Han
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije opštine Gadžin Han za 2018. godinu
 • Odluka o usvajanju Plana rada Štaba za vanredne situacije opštine Gadžin Han za 2019. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u opštini Gadžin Han za 2017. godinu
 • Odluka o angažovanju eksternog revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Gadžin Han za 2018. godinu
 • Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Gadžin Han za 2019. godinu
 • Rešenje o razrešenju zamenika predsednika Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja za 2019. godinu JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti opštine Gadžin Han"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o usvajanju Izveštaja o realizaciji Programa poslovanja za period januar-decembar 2018. godinu JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti opštine Gadžin Han"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava iz budžeta-subvencija na ime nadoknade subvencionisanog dela cene vode za piće JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti opštine Gadžin Han"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Predsednika i radu Opštinskog veća opštine Gadžin Han za period od 01. januara do 31. decembra 2018. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o usvajanju Izveštaja o radu Narodne biblioteke *Branko Miljković* Gadžin Han za 2018. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex