Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 1 od 13.01.2020.)


  • Rešenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka prikupljanja pisanih ponuda za uzimanje u zakup poslovnog prostora za potrebe Grada Niša
  • Rešenje o formiranju Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za inkluziju Roma
  • Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor korisnika usluga personalnih asistenata i ličnih pratilaca
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni finansiranja kapitalnih projekata iz kredita, br. 105010845505503953
  • Odluka o opštinskim administrativnim taksama
  • Druge izmene i dopune Plana generalne regulacije Bele Palanke
  • Rešenje o razrešenju V.D. direktora Ustanove za sport "Sportski centar- Banjica" Bela Palanka
  • Rešenje o imenovanju V.D. direktora Ustanove za sport "Sportski centar- Banjica" Bela Palanka
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju opštine Bela Palanka" Bela Palanka za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex