Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 7 od 15.03.2019.)


 • REŠENJE O PRODUŽENJU STATUSA VRŠIOCA DUŽNOSTI NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O DODELI MANDATA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU PREDLOGA GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE MEDVEĐA
 • AKTVENDIMIN MBI ARSIMIMIN E KOMISIONIT PËR HARTIMIN E PROPOZIMIT TË PROGRAMIT VJETOR I MBROJTJES, RREGULLIMIN DHE SHFRYTËZIMIN E TOKËS BUJQËSORE NË TERITORIN E KOMUNËS SË MEDVEGJËS
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE MEDVEĐA
 • AKTVENDIMI MBI ARSIMIMIN E KOMISIONIT PËR ZBATIMIN E PROCEDURËS SË PROKURIMIT PUBLIK PËR DHËNJEN ME QIRA TOKËN BUJQËSORE NË PRONËSI TË SHTETIT NË TERITORIN E KOMUNËS SË MEDVEGJËS
 • REŠENJE O PROMENI APROPRIJACIJE
 • REŠENJE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKE BIBLIOTEKE "SESTRE STOJANOVIĆ" CRNA TRAVA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA OPŠTINSKE BIBLIOTEKE "SESTRE STOJANOVIĆ" CRNA TRAVA ZA 2019. GODINU
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU DAVANJA U ZAKUP STANOVA DOGRAĐENIH U OKVIRU REALIZACIJE MERA POPULACIONE POLITIKE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • ODLUKA O EKSTERNOJ REVIZIJI ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2018. GODINU
 • PRAVILNIK O ORGANIZACIJI USLUGE POMOĆI I NEGE U KUĆI I KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UČEŠĆE KORISNIKA U TROŠKOVIMA USLUGE
 • PRAVILNIK O METODOLOGIJI FORMIRANJA CENE USLUGA I UČEŠĆU KORISNIKA I NJIHOVIH SRODNIKA OBAVEZNIH NA IZDRŽAVANJE U TROŠKOVIMA USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE
 • PRAVILNIK O USLOVIMA OBEZBEĐIVANJA I PRUŽANJA DNEVNE USLUGE DNEVNI BORAVAK ZA DECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I DNEVNI BORAVAK ZA ODRASLA I STARIJA LICA
 • PRAVILNIK O USLOVIMA OBEZBEĐIVANJA I PRUŽANJA DNEVNE USLUGE POMOĆ U KUĆI ZA ODRASLA I STARIJA LICA I POMOĆ U KUĆI ZA DECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU
 • PRAVILNIK O USLOVIMA OBEZBEĐIVANJA I PRUŽANJA USLUGE PRIVREMENI SMEŠTAJ U PRIHVATILIŠTE ZA ODRASLA I STARIJA LICA
 • PRAVILNIK O USLOVIMA OBEZBEĐIVANJA I PRUŽANJA DNEVNE USLUGE LIČNI PRATILAC DETETA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex