Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 6/2021 od 12.03.2021.)


 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKE BIBLIOTEKE "SESTRE STOJANOVIĆ" CRNA TRAVA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2020. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU DELATNOST I PUTNU INFRASTRUKTURU "VILIN LUG" CRNA TRAVA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM KORIŠĆENJA SUBVENCIJA
 • ODLUKA O EKSTERNOJ REVIZIJI ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O REALIZACIJI BUDŽETA OPŠTINE CRNA TRAVA U DELU PLANIRANIH RASHODA ZA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI PLANA RAZVOJA OPŠTINE CRNA TRAVA ZA PERIOD 2022­2028.
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN RADA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA
 • ODLUKA O IMENOVANJU POVERENIKA ZA MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA BEZBEDNOST OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA, RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA "MILENTIJE POPOVIĆ", CRNA TRAVA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE VLASOTINCE I CRNA TRAVA
 • ODLUKA O ZAUSTAVLJANJU I USPORAVANJU NEPOVOLJNIH DEMOGRAFSKIH TENDENCIJA NA TERNTORIJI OPŠTINE LEBANE ZA IZBEGLA I INTERNO RASELJENA LICA
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU KOLEKTORA ZA PRIKUPLJANJE OTPADNIH VODA I POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U OPŠTINI BOJNIK
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PRENOSA JAVNE SVOJINE NA KAT. PARCELI 1770/2 U KO BOJNIK
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PRENOSA PRAVA SVOJINE NA OBJEKTU IZGRAĐENOM NA KAT.PARCELI BROJ 1770/1 U KO BOJNIK BEZ NADOKNADE
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI SREDNJEROČNOG PROGRAMA UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI PROGRAMA UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O NAČINU II POSTUPKU PRIPREME I DISTRIBUCIJE PAKETA SA OSNOVNIM ŽIVOTNIM NAMIRNICAMA I SREDSTVIMA ZA HIGIJENU KORISNICIMA PENZIJA SA IZNOSOM PENZIJE DO 30.000 DINARA I KORISNICIMA PRAVA NA NOVČANU SOCIJALNU POMOĆ, PRAVA NA DODATAK ZA POMOĆ I NEGU DRUGOG LICA I PRAVA NA UVEĆANI DODATAK ZA POMOĆ I NEGU DRUGOG LICA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex