Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 6 od 28.02.2019.)


 • STATUT OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA I DRUGIH DELOVA NASELJENIH MESTA
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ZA TERITORIJU OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE BOJNIK ZA 2019. GODINU
 • PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE BOJNIK ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKAlNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA OPŠTINE BOJNIK ZA 2019. GODINU
 • LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA OPŠTINE BOJNIK ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE BOJNIK ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE NEPOSREDNOM POGODBOM
 • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU PREDLOGA GODIŠNJIH PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK ZA PERIOD OD 2019. - 2023. GODINE
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU VISINE EKONOMSKE CENE BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "ĐUKA DINIĆ" BOJNIK ZA KALENDARSKU 2019. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA KOMISIJE SKUPŠTINE OPŠTINE BOJNIK ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH I JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE SKUPŠTINE OPŠTINE BOJNIK ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH I JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNOVAČ OPŠTINA BOJNIK
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA PROPISE I STATUTARNA PITANJA
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA PROPISE I STATUTARNA PITANJA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA ZA TERITORIJU OPŠTINE VLASOTINCE
 • STATUT OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA DOMA ZDRAVLJA VLASOTINCE ZA PERIOD OD 01.01.2019.-31.12.2019. GODINE SA FINANSIJSKIM PLANOM
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA U VLASOTINCU ZA OPŠTINU VLASOTINCE I OPŠTINU CRNA TRAVA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O NAKNADI TROŠKOVA TRANSPORTA I DEPONOVANJA KOMUNALNOG OTPADA SA TERITORIJE OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O NAKNADI TROŠKOVA TRANSPORTA I DEPONOVANJA KOMUNALNOG OTPADA SA TERITORIJE OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEGIJE JAVNOG ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA OPŠTINE VLASOTINCE ZA PERIOD 2019-2026
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O NAGRAĐIVANJU PROTIVGRADNIH STRELACA SA TERITORIJE OPŠTINE VLASOTINCE U 2018. GODINI
 • ODLUKA O NAKNADAMA ČLANOVA RADNIH TELA IMENOVANIH OD STRANE OPŠTINSKOG VEĆA I PREDSEDNIKA OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLASOTINCE I IMENOVANJU NOVOG ČLANA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE VLASOTINCE I CRNA TRAVA I IMENOVANJU NOVOG ČLANA
 • REŠENJE O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O NAKANADAMA ČLANOVA RADNIH TELA IMENOVANIH OD STRANE OPŠTINSKOG VEĆA, OPŠTINSKE UPRAVE I PREDSEDNIKA OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE
 • REŠENJE O NE PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA DEO ROMSKOG NASELJA - PODCELINA A8-1 DEO BLOKA 61 - NASELJE "SLAVKO ZLATANOVIĆ" U LESKOVCU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex