Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 42/2022 od 29.12.2022.)


 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JP ZA VODOSNABDEVANJE "BRESTOVAC-BOJNIK-DOLJEVAC" U BOJNIKU ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JP ZA VODOSNABDEVANJE "BRESTOVAC-BOJNIK-DOLJEVAC" U BOJNIKU ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM SUBVENCIJA JP ZA VODOSNABDEVANJE "BRESTOVAC-BOJNIK-DOLJEVAC" U BOJNIKU ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU ČETVRTE IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JKP "JEDINSTVO" BOJNIK ZA 2022. GODINU SA IZMENJENIM PROGRAMOM SUBVENCIJA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP "JEDINSTVO" BOJNIK ZA 2023. GODINU SA FINANSIJSKIM PLANOM I PROGRAMOM SUBVENCIJA
 • ODLUKA O USVAJANJU SREDNJOROČNOG PROGRAMA UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA PERIOD 2023-2026
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2023. GODINU
 • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O RAZVRSTAVANJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOJE SE KORISTI ISKLJUČIVO ZA GAJENJE BILJAKA U POLJOPRIVREDNO ODNOSNO ŠUMSKO ZEMLJIŠTE
 • ODLUKA
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU VISINE EKONOMSKE CENE BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "ĐUKA DINIĆ" BOJNIK ZA KALENDARSKU 2023. GODINU
 • ODLUKA O DRUGOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE BOJNIK ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE BOJNIK ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE BOJNIK ZA PERIOD 01.01.2022. GODINE DO 30.09.2022. GODINE
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI ODLUKE O PROMENI STATUTA OPŠTINE BOJNIK I IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU NACRTA ODLUKE O PROMENI STATUTA OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O JAVNIM RASPRAVAMA
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA RIZICIMA OD POVREDE PRINCIPA RODNE RAVNOPRAVNOSTI U SKUPŠTINI OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE I SPECIJALIZOVANE JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE ZA UZBUNJIVANJE NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE BOJNIK ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA RADA SKUPŠTINE OPŠTINE BOJNIK ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA NARODNE BIBLIOTEKE "VUK KARADŽIĆ" BOJNIK ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BOJNIK ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI ČLANA STATUTA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BOJNIK ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA USTANOVE DOM KULTURE "BOJNIK" BOJNIK ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA USTANOVE SPORTSKA HALA "BOJNIK" BOJNIK ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP "JEDINSTVO" BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP "JEDINSTVO" BOJNIK
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "ĐUKA DINIĆ" BOJNIK IZ REDA RODITELJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "ĐUKA DINIĆ" BOJNIK IZ REDA RODITELJA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BOJNIK IZ REDA PREDSTAVNIKA OSNIVAČA
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BOJNIK
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA OPŠTINE BOJNIK ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA OPŠTINE BOJNIK ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ŠKOLSKOG ODBORA TŠ "BOŠKO KRSTIĆ" BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU ŠKOLSKOG ODBORA TŠ "BOŠKO KRSTIĆ" BOJNIK
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA KRUŽNI TOK I GRADSKI PARK U CENTRU BOJNIKA
 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA OPŠTINE BOJNIK ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex