Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 4/2022 od 14.02.2022.)


 • Poslovnik o radu Privremenog organa opštine Medveđa
 • Rregullorja mbi punën e Organit tëë Përkohshëm të Komuns së Medvegjës
 • Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine opštine Medveđa
 • Aktvendim mbi ndrprerjen e funkcionit të sekretarit të Kuvendit komunal të komunës së Medvegjës
 • Rešenje o imenovanju sekretara Privremenog organa opštine Medveđa
 • Aktvendim për emërimin e Sekretarit të Organit të Përkohshëm të Komunës së Medvegjës
 • Rešenje o razrešenju sekretara Opštinskog Veća opštine Medveđa
 • Aktvendim mbi ndrprerjen e funkcionit të sekretarit të Këshillit komunal të komunës së Medvegjës
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Skupštine opštine Medveđa
 • Aktvendim mbi ndrprerjen e funkcionit të kryetarit të Kuvendit komunal të komunës së Medvegjës
 • Rešenje o prestanku dužnosti zamenika predsednika Skupštine opštine Medveđa
 • Aktvendim mbi ndërprerjen e funksionit të zëvendëskryetarit të Kuvendit të Komunës së Medvegjës
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika ogintine Medveđa
 • Aktvendim mbi ndrprerjen e funkcionit të kryetarit të komunës së Medvegjës
 • Rešenje o prestanku dužnosti zamenika predsednika opštine Medveđa
 • Aktvendim mbi ndërprerjen e funksionit të zëvendëskryetarit të Komunës së Medvegjës
 • Rešenje o prestanku dužnosti članova opštinskog Veća opštine Medveđa
 • Aktvendim mbi ndërprerjen e funksionit të anëtarëve të Këshillit Komunal të Komunës së Medvegjës
 • Rešenje o prestanku dužnosti odbornika Skupštine opštine Medveđa
 • Aktvendim Për ndërprerjen e mandatit të këshilltarve të Kuvendit të komunës së Medvegjës
 • Rešenje o prestanku dužnosti pomoćnika predsednika opštine Medveđa
 • Aktvendim mbi ndërprerjen e funksionit të ndihmës kryetarit të Komunës së Medvegjës
 • Odluka o radnopravnom statusu i naknadama za rad u Privremenom organu opštine Medveđa
 • Vendimi mbi statusin e barazimit gjinor të punës dhe kompensimin për punën e Organit të Përkohshëm të Komunës së Medvegjës
 • Poslovnik o izmeni i dopuni Poslovnika Skupštine opštine Vlasotince
 • Odluku o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Opštinske izborne komisije opštine Vlasotince, u stalnom sastavu
 • Odluku o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Vlasotince čiji je osnivač opština Vlasotince
 • Odluku o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju energetskih svojstava stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova
 • Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova
 • Odluka o načinu i postupku pripreme i distribucije paketa sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu korisnicima penzija sa iznosom penzije do 30.000,00 dinara i korisnicima prava na novčanu socijalnu pomoć, prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i prava na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica na teritoriji grada Leskovca
 • Poslovnik o radu Gradske izborne komisije grada Leskovca


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex