Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 4 od 10.03.2020.)


 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE VLASOTINCE I CRNA TRAVA - ODELJENJE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD CRNA TRAVA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKE BIBLIOTEKE "SESTRE STOJANOVIĆ" CRNA TRAVA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA OPŠTINSKE BIBLIOTEKE "SESTRE STOJANOVIĆ" CRNA TRAVA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O PRIHVATANjU IZVEŠTAJA O RADU CRVENOG KRSTA CRNA TRAVA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA CRVENOG KRSTA CRNA TRAVA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • ODLUKA O EKSTERNOJ REVIZIJI ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O REALIZACIJI BUDŽETA OPŠTINE CRNA TRAVA U DELU PLANIRANIH RASHODA ZA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O POVERAVANJU POSLOVA PRAVNE ZAŠTITE IMOVINSKIH PRAVA I INTERESA OPŠTINE CRNA TRAVA OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN RADA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA IZRADU, PRAĆENJE REALIZACIJE I IZRADU IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU PEŠAČKE ZONE
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA DOMA ZDRAVLJA VLASOTINCE ZA PERIOD OD 01.01.2020.-­31.12.2020. GODINE SA FINANSIJSKIM PLANOM
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU DOMA ZDRAVLJA VLASOTINCE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM KULTURNOG CENTRA VLASOTINCE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM NARODNE BIBLIOTEKE "DESANKA MAKSIMOVIĆ" VLASOTINCE ZA 2019. GOD.
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA "VLASINA", VLASOTINCE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA U VLASOTINCU ZA OPŠTINU VLASOTINCE I OPŠTINU CRNA TRAVA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE VLASOTINCE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O OTUĐENJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE VLASOTINCE BEZ NAKNADE
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE VLASOTINCE NEPOSREDNOM POGODBOM
 • REŠENJE O DAVANJU NA KORIŠĆENJE PROSTORIJA U ZGRADI DRŽAVNIH ORGANA I ORGANIZACIJA
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE VLASOTINCE I CRNA TRAVA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE VLASOTINCE I CRNA TRAVA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE DIREKTORA SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA "VLASINA", VLASOTINCE
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA "VLASINA", VLASOTINCE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE "DESANKA MAKSIMOVIĆ", VLASOTINCE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "SINIŠA JANIĆ" VLASOTINCE I IMENOVANJU NOVOG ČLANA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "BOŽIDAR MILJKOVIĆ" GORNJI PRISJAN
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O JAVNIM RASPRAVAMA
 • REŠENJE O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA VODE II REDA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2020. G.
 • REŠENJE O NEUSVAJANJU PREDLOGA REŠENJA KOMISIJE ZA IZBOR, IMENOVANJA, ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANJA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE 01 BR. 06-20-­7/2020 OD 20.02.2020. GOD.
 • REŠENJE
 • ODLUKA O USVAJANJU DRUGE IZMENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU
 • POSLOVNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE CRNA TRAVA 
 • ODLUKA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI POSLOVNIKA O RADU ŽALBENE KOMISIJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE U STALNOM SASTAVU
 • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE LEBANE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE OPŠTINE LEBANE ZA PERIOD 2019-­2024. GODINE
 • ODLUKA
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU KABLOVSKIH INSTALACIJA NA STUBOVIMA JAVNE RASVETE KOJI SU U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE LEBANE
 • ODLUKA O OSNOVNOJ I DODATNOJ PODRŠCI DETETU I UČENIKU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA STŠ "VOŽD KARAĐORĐE" IZ LEBANA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "VUK KARADŽIĆ" IZ LEBANA
 • ODLUKA O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE U ŠKOLSKIM OBJEKTIMA
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA IZBOR PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA KRATKOROČNOG AKCIONOG PLANA ZA TERITORIJU GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA STRUČNOG TIMA ZA PRAĆENJE I KONTROLISANJE IZVRŠENJA UGOVORNIH OBAVEZA NA REALIZACIJI PROJEKTA "IZGRADNJA GRADSKOG KOLEKTORA ZA CPPOV­E LESKOVAC"


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex