Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 36 od 01.10.2020.)


 • POSLOVNIK SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O DONOŠENJU PLANA GENERALNE REGULACIJE VLASOTINCA
 • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI
 • ODLUKA O SASTAVU, NAČINU I ORGANIZACIJI RADA OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE VLASOTINCE
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA RADNU ZONU STAJKOVCE I GLOŽANE: RADNU ZONU STAJKOVCE 1, RADNU ZONU STAJKOVCE 2, SA DESNE STRANE DRŽAVNOG PUTA DP IB - 39, (M-9), VLASOTINCE - LESKOVAC, RADNU ZONU GLOŽANE 1 I RADNU ZONU GLOŽANE 2, SA LEVE STRANE DRŽAVNOG PUTA DP IB - 39, (M-9), VLASOTINCE - LESKOVAC
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O PREUZIMANJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD DOMOM ZDRAVLJA VLASOTINCE U VLASOTINCU
 • ODLUKA O DODELI OKTOBARSKIH PRIZNANJA OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O POVEĆANJU OSNOVNOG NOVČANOG KAPITALA U JAVNO KOMUNALNOM PREDUZEĆU "VODOVOD" VLASOTINCE
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JKP "KOMUNALAC" VLASOTINCE ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DOPUNE PROGRAMA RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU JKP "KOMUNALAC" VLASOTINCE ZA 2019. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JKP "VODOVOD" VLASOTINCE ZA PERIOD 01.01.2019-31.12.2019. SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU PREDŠKOLSKE USTANOVE "MILKA DIMANIĆ", VLASOTINCE ZA RADNU 2019/2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN RADA PREDŠKOLSKE USTANOVE "MILKA DIMANIĆ", VLASOTINCE ZA RADNU 2020/2021. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA ČLANOVA RADNIH TELA IMENOVANIH OD STRANE OPŠTINSKOG VEĆA I PREDSEDNIKA OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O NAGRAĐIVANJU PROTIVGRADNIH STRELACA SA TERITORIJE OPŠTINE VLASOTINCE U 2020. GODINI
 • REŠENJE


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex