Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 34/2021 od 05.10.2021.)


 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vlasotince
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Vlasotince za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta opštine Vlasotince za period od 01.01.-30.06.2021. godine
 • Odluka o opštinskim administrativnim taksama
 • Odluka o taksi prevozu
 • Zaključak o usvajanju Programa uređivanja građevinskog zemljišta opštine Vlasotince za 2021. godinu
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća "Komunalac", čiji je osnivač opština Vlasotince
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod", čiji je osnivač opština Vlasotince
 • Odluka o dodeli oktobarskih priznanja opštine Vlasotince za 2021. godinu
 • Odluka o nagrađivanju protivgradnih strelaca sa teritorije opštine Vlasotince u 2021. godini
 • Zaključak o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Komunalac" Vlasotince za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu JKP "Vodovod" Vlasotince za period 01.01.2020.-31.12.2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu PU "Milka Dimanić" za radnu 2020/2021. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada PU "Milka Dimanić" za radnu 021/2022. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članova Komisije za planove opštine Vlasotince i imenovanju novih članova
 • Rešenje o prestanku funkcije VD direktora Centra za socijalni rad za opštine Vlasotince i Crna Trava
 • Rešenje o imenovanju VD direktora Centra za socijalni rad za opštine Vlasotince i Crna Trava
 • Rešenje o prestanku funkcije direktora NB "Desanka Maksimović" Vlasotince
 • Rešenje o imenovanju direktora NB "Desanka Maksimović" Vlasotince
 • Rešenje o prestanku funkcije VD direktora Kulturnog centra Vlasotince
 • Rešenje o imenovanju direktora Kulturnog centra Vlasotince
 • Rešenje o prestanku funkcije VD direktora SRC "Vlasina" Vlasotince
 • Rešenje o imenovanju VD direktora SRC "Vlasina" Vlasotince
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole Vlasotince
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ "Braća Milenković" Šišava
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ "Božidar Miljković" Gornji Prisjan
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu Pravilnika o organizaciji m sistematizaciji poslova JKP "Vodovod" Vlasotince
 • Odluka o usvajanju 5. (pete) izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2021. godinu
 • Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova
 • Rešenje o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu za PLAN IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE 8 U LESKOVCU - "NJEGOŠEVA" (za deo građevinskog bloka 58) ("Službeni glasnik grada Leskovca" br. 18/15)
 • Rešenje o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu za za PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA ZONU POSLOVANJA SA PORODIČNIM STANOVANJEM U SEKTORU "S2" I DELU SEKTORA "S5" U PGR-U9 NA PODRUČJU GUP-A LESKOVCA
 • Rešenje o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu za PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA DELOVE NEKATEGORISANIH PUTEVA NP-2 I PLANIRANOG NEKATEGORISANOG PUTA DRĆEVAC-DONJA LOKOŠNICA U ZONI RASKRSNICE SA OPŠTINSKIM PUTEVIMA OP 18 I OP 19 KROZ NASELJENO MESTO DRĆEVAC
 • Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Medveđa za 2021. godinu (III)
 • Odluka o programu sanacije poslovanja JKP "Obnova" u Medveđi
 • Odluka o povraćaju stambenog prostora koji se nalazi u kolektivnoj stambenoj zgradi P+P+4+Pk u Medveđi
 • Odluka o dodeljivanju isključivog prava Javno komunalnom preduzeću "Obnova" u Medveđi za obavljanje delatnosti pružanja usluga na teritoriji opštine Medveđa na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama (III)
 • Odluka o dodeljivanju isključivog prava Javno komunalnom preduzeću "Obnova" u Medveđi za obavljanje delatnosti pružanja usluga na teritoriji opštine Medveđa na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama (IV)
 • Izmena Kadrovskog plana opštinske uprave opštine Medveđa, kabineta predsednika opštine, interne revizije i opštinskog pravobranilaštva.
 • Rešenje o razrešenju članova školskog odbora Tehničke škole "Nikola Tesla" u Medveđi
 • Rešenje o imenovanju članova školskog odbora Tehničke škole "Nikola Tesla" u Medveđi
 • Rešenje o imenovanju člana Saveta za međunacionalne odnose
 • Rešenje o razrešenju direktora Turističke organizacije opštine Medveđa
 • Rešenje o imenovanju vd direktora Turističke organizacije opštine Medveđa
 • Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Turističke organizacije opštine Medveđa
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Turističke organizacije opštine Medveđa
 • Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Obnova" u Medveđi
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javno komunalnog preduzeća "Obnova" u Medveđi


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex