Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 31/2021 od 15.09.2021.)


 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA MERA ZA UNAPREĐENJE USLOVA ŽIVOTA LOKALNE ZAJEDNICE ZA 2021. GODINU NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA
 • REŠENJA O UTVRĐIVANJU ZBIRNIH IZBORNIH LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA ZA IZBORE RASPISANE ZA 19. SEPTEMBAR 2021. GODINE (ZA SVIH 14 MESNIH ZAJEDNICA)
 • REŠENJE O OBJAVLJIVANJU UKUPNOG BROJA BIRAČA NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU NAČINA ŠTAMPANJA IZBORNOG MATERIJALA ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA, KOJI SU RASPISANI ZA 19. SEPTEMBAR 2021. GODINE
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU BOJE GLASAČKOG LISTIĆA, BROJA GLASAČKIH LISTIĆA I BOJE KONTROLNOG LISTA, ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE, ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA, KOJI SU RASPISANI ZA 19. SEPTEMBAR 2021. GODINE
 • ODLUKA O PROPISIVANJU SADRŽINE GLASAČKOG LISTIĆA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA, KOJI SU RASPISANI ZA 19. SEPTEMBAR 2021. GODINE
 • ODLUKA O NAKNADAMA, MATERIJALNIM I DRUGIM TROŠKOVIMA ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA RASPISANIH ZA 19. SEPTEMBAR 2021. GODINE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA NA BIRAČKOM MESTU BROJ 1 - BROD
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA NA BIRAČKOM MESTU BROJ 2 - GORNJE GARE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA NA BIRAČKOM MESTU BROJ 3 - GRADSKA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA NA BIRAČKOM MESTU BROJ 4 - DARKOVCE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA NA BIRAČKOM MESTU BROJ 5 - DOBRO POLJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA NA BIRAČKOM MESTU BROJ 6 - ZLATANCE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA NA BIRAČKOM MESTU BROJ 7 - JABUKOVIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA NA BIRAČKOM MEETU BROJ 8 - KALNA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA NA BIRAČKOM MESTU BROJ 9 - KRIVI DEL
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA NA BIRAČKOM MESTU BROJ 10 - MLAČIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA NA BIRAČKOM MESTU BROJ 11 - PRESLAP
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA NA BIRAČKOM MESTU BROJ 12 - RUPLJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA NA BIRAČKOM MESTU BROJ 13 - SASTAV REKA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA NA BIRAČKOM MESTU BROJ 14 - CRNA TRAVA
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O GRADSKOJ UPRAVI GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MREŽI JAVNIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE U OBRAZOVANJU
 • ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA GASIFIKACIJE GRADA LESKOVCA ZA PERIOD 2021-2025. GODINE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE BIBLIOTEKE "RADOJE DOMANOVIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE BIBLIOTEKE "RADOJE DOMANOVIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE BIBLIOTEKE "RADOJE DOMANOVIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE BIBLIOTEKE "RADOJE DOMANOVIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA SPORT I FIZIČKU KULTURU "SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR DUBOČICA LESKOVAC"
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA SPORT I FIZIČKU KULTURU "SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR DUBOČICA LESKOVAC"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU UPRAVNOG ODBORA ISTORIJSKOG ARHIVA U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA ISTORIJSKOG ARHIVA U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NADZORNOG ODBORA ISTORIJSKOG ARHIVA U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA ISTORIJSKOG ARHIVA U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRDELICA" U GRDELICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRDELICA" U GRDELICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" LESKOVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE ŠKOLE U GRDELICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE ŠKOLE U GRDELICI


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex